Předmětem soutěže jsou autorská díla - autorské návrhy dvou vodních prvků pro Dominikánské náměstí, a to v prostoru před kostelem sv. Michala (část 1 návrhu) a v centrální části náměstí, definované 4 platany a 4 kamennými lavicemi (část 2 návrhu). Návrh musí respektovat význam místa, tedy historického náměstí se současnou funkcí shromažďovacího a společenského prostoru před sídlem samosprávy. Mezi funkční požadavky na řešení návrhu patří např. dotváření charakteru místa, chlazení okolí, vzduchu a dlážděného povrchu náměstí v letních měsících, interakce s návštěvníky náměstí, ale i reprezentace města. U návrhů se nevylučuje žádná z forem řešení. Vodní prvky typu kašny nebo fontány mohou být dílem sochařským, architektonickým nebo může jít o čistě technické řešení, pokud budou další požadavky zadavatele splněny. Návrhy musí splňovat požadavek na zachování výtvarné kvality i v zimním období, kdy budou objekty od vodního média odpojeny; Nutné je respektovat požadavek trvanlivosti a odolnosti vůči klimatickým vlivům a možným vandalským zásahům. Pojetí bude ponecháno na kreativitě autorů.
Dále autoři v kontextu výtvarného pojetí vodního prvku v centrální části náměstí navrhnou jména všech čtyř platanů, jež se nacházejí v prostoru určeném pro tento vodní prvek. Navrhovaná jména nejsou součástí autorského návrhu a nepodléhají hodnocení porotou. Na navrhovaná jména nebudou autory uplatněna autorská práva, zadavatel si vyhrazuje právo vybrat si z autory navrhovaných jmen jména nezávisle - dle svého uvážení.

Otevřená jednofázová projektová architektonicko-výtvarná soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

05. 11. 2019

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Sekretář soutěže

Mgr. Jaroslav Hamža

Odbor kultury Magistrátu města Brna
Dominikánské náměstí 3
601 67 Brno
Tel.: 542 172 073
E-mail: hamza.jaroslav@brno.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

450 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 20. 01. 2020

Datum vyhlášení soutěže

05. 11. 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

10. 10. 2019

Řádní členové poroty - závislí

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna
Ing. Marek Fišer, člen Rady města Brna pro oblast kultury
Mgr. Jitka Ivičičová, členka Zastupitelstva města Brna

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Marek Štěpán
Mgr. Rostislav Koryčánek, vedoucí CENS, kurátor, Moravská galerie v Brně
doc. Mgr. Tomáš Medek, sochař, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
doc. MgA. Milan Houser, výtvarník, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

Náhradníci poroty - závislí

JUDr. Robert Kerndl, náměstek primátorky města Brna
Bc. Tomáš Koláčný, náměstek primátorky města Brna
Mgr. Miriam Kolářová, členka Kulturní komise Rady města Brna

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. David Mikulášek
Ing. arch. Jaroslav Hulín
Mgr. Jan Press, ředitel Moravské galerie v Brně
doc. MgA. Pavel Korbička, sochař, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

Další probíhající soutěže