Předmětem soutěžního workshopu byl návrh urbanistického řešení lokality bývalých kasáren Jana Žižky v Táboře, kdeby měla vzniknout nová obytná čtvrť Dvorce. Návrh měl stanovit formu a funkční využití daného území včetně návazností na širší okolí. Záměrem města Tábor bylo nalezení optimálního urbanistického řešení a využití území s ohledem na udržitelnost rozvoje místa, tj. energetickou a ekonomickou efektivitu, adaptabilnost na změny klimatu, sociální prostupnost a dopravní napojení. Základní vizí areálu byla smíšená městská čtvrť kombinující bydlení, pracovní příležitosti, základní služby, občanskou vybavenost a sportovně-relaxační možnosti s využitím širší občanské vybavenosti v okolí. Cílem bylo definování vize a charakteru samostatně fungující městské čtvrti, která se citlivě zapojí do živé existující struktury města a naplní aktuální poptávku potřeby navýšení bytového fondu. Očekávalo se nadčasové řešení v souladu se současnými urbanistickými trendy.

Soutěžní workshop nastavený na principech užší jednofázové projektové architektonické soutěže.

Web soutěže

 Vyhlašovatel

Město Tábor

Žižkovo nám. 15, Tábor 39001

Organizátor

Ing. arch. Iveta Čierna

Sekretář soutěže

Ing. arch. Iveta Čierna

Zbyňkova 2266, Tábor 39001
Tel.: +420 723 921 119
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Štěpán Pavlík, starosta města
Mgr. Václav Klecanda, místostarosta města

Řádní členové poroty - nezávislí

prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka
Ing. arch. Pavla Melková
doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka - architekt, urbanista, FA ČVUT

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Michaela Petrová, místostarostka města
Ing. Olga Bastlová, místostarostka města

Náhradníci poroty - nezávislí

PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D. - architektka, urbanistka, Praha 7 - místostarostka, FA ČVUT

Seznam přizvaných odborníků:
- Ing. Jiří Fišer – projektant a vodohospodář, zastupitel města Tábor
- Ing. Bc. Jana Daňková, Ph.D. - vedoucí odboru životního prostředí, krajinářská architektka
- Mgr. Jan Pávek, LL.M., vedoucí odboru dopravy
- Ing. Vlastimil Křemen, vedoucí odboru rozvoje
- JUDr. Dana Švecová, vedoucí odboru správy majetku města
- Ing. arch. Miloš Roháček, městský architekt
- odborník v oblasti městského developmentu – bude přizván v průběhu soutěže
- David Hora, DiS - odborník v oblasti modrozelené infrastruktury
- Mgr. Jan Albert Šturma - geobotanik, odborník v oblasti městských brownfield

Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 350 000,-
Norma architekti, s.r.o.

[Hodnocení poroty]

2

Částka 220 000,-
UNIT architekti s.r.o.

[Hodnocení poroty]

3

Částka 130 000,-
třiarchitekti
Ing. arch. David Mareš, Ing. arch. MgA. Michal Fišer

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 100 000,-
A8000 s.r.o.

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 100 000,-
ov architekti s.r.o.

[Hodnocení poroty]