Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko – urbanistického návrhu revitalizace veřejného prostranství, jež se nachází v těsné návaznosti na historické centrum města Hlučína na konci významné městské osy v okolí Červeného kostela. Jedná se o funkčně různorodý, architektonicky neuspořádaný a fragmentovaný veřejný prostor, který se po mnoho let tvořil bez zjevné koncepce. Cílem návrhu bylo vytvořit sjednocený, reprezentativní, multifunkční veřejný prostor s významnými architektonickými a přírodními hodnotami, sloužící jako propojující článek organismu města zajišťující pohodlný průchod a zároveň umožňující důstojný přístup do objektů veřejných institucí. Návrhy měly zohlednit záměr vyhlašovatele provádět revitalizaci území po etapách s ohledem na majetkoprávní vztahy v území, kdy v první etapě lze uvažovat s revitalizací pouze na souvislých pozemcích ve vlastnictví vyhlašovatele. Návrh musel respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele.

Veřejná jednofázová projektová architektonicko-urbanistická soutěž.


Vyhlašovatel

Město Hlučín

Mírové náměstí 24/23
Pověřený zástupce vyhlašovatele: Ing. arch. Jan Richter, vedoucí oddělení rozvoje, plánování a památkové péče
Tel:595 020 243
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Mgr. Jaroslav Michna

referent oddělení rozvoje, plánování a památkové péče
Adresa: MěÚ Hlučín, Mírové náměstí 24/23
Tel: 595 020 316
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Pavel Paschek - starosta
Ing.arch. Jan Richter - vedoucí oddělení rozvoje, plánování a památkové péče

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Eva Špačková
Ing. arch. Tomáš Bindr
Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka

Náhradníci poroty - závislí

Blanka Kotrlová - místostarostka

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborní znalci:
Pro hodnocení soutěžních návrhů z krajinářského hlediska bude přizván Ing. Lubomír
Rychtar, autorizovaný v oboru krajinářská architektura.
Pro hodnocení hospodárnosti a ekonomické přiměřenosti zvoleného řešení bude přizvána
Ing. Pavla Holíbková z odboru investic MěÚ Hlučín.
Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání dalších odborných znalců pouze
s výslovným svolením vyhlašovatele.

1

Částka 90 000,-
FAM ARCHITEKTI s.r.o. zastoupená: Ing. arch. MgA. Pavlem Nasadilem
Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil
Autoři: Lucie Černá , Ing.arch.MgA.Jan Horký
Spolupráce: Ing. Ondřej Fous (krajina), Ing. Petr Macek (doprava), Ing. Ladislav Tikovský (osvětlení), Jindřich Jansa (rozpočet), Radim Petruška (vizualizace), Ing. Pavel Štěpán (stavební část)

[Hodnocení poroty]

2

Částka 50 000,-
Ing. arch. Martin Materna
Autor:
Ing. arch. Adam Weczerek
Spolupráce: Ing. arch. Adéla Kudlová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna za dílčí přínosné řešení

Částka 10 000,-
Autoři: Ing. Kateřina Miholová, Ing. arch. Norbert Obršál, Ing. arch. Jan Kubát, Bc. David Helešic

[Hodnocení poroty]

-

Odměna za dílčí přínosné řešení

Částka 10 000,-
Ing. arch. Tomáš Kodet
Autor:
Spolupráce: Ing. arch. Martina Kodetová

[Hodnocení poroty]