Předmětem soutěže byl návrh a zpracování architektonicko – konstrukčního řešení nové lávky přes ulici Horoměřickou – z ulice Pod Beránkou do ul. Tobrucké. V soutěžním návrhu bylo třeba zohlednit možnost pokračování lávky dále přes ulici Tobruckou nebo jiným způsobem tyto body propojit, součástí návrhu tedy mělo být i další bezbariérové pěší propojení k areálu školek. Součástí zadání byl i návrh nové bezbariérové pěší rampy ve svahu na západní straně ulice Horoměřické, jako uceleného pokračování pěší cesty od výstupu z lávky (ul. Horoměřickou) směrem na uzel Bořislavka.

Souběžně s tímto soutěžním zadáním byla prověřována možnost budoucího umístění parkovacího domu do západního svahu při ulici Horoměřické, cca 100 m severněji od navrhovaného přemostění. Tento parkovací dům nebyl předmětem soutěže. Zvažovaný objekt by v budoucnu byl impulsem pro vybudování chodníku při západní hraně ulice Horoměřické, od navrhované lávky severně směrem k místu uvažovaného parkovacího domu.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-konstrukční soutěž.Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Československé armády 23, 160 52 Praha 6
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6
a
Hlavní město Praha, Odbor (provozní jednotka): odbor strategických investic
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Karel Prajer, ředitel odboru

Sekretář soutěže

Ing. arch. Pavel Neuberg

Kancelář architekta MČ Praha 6
Adresa: Československé armády 23, 160 52 Praha 6
Tel/fax: 220 189 862
E–mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Petr Dolínek, náměstek primátorky 1.3.1 hl. m. Prahy
Ing. arch. Martin Polách, zástupce starosty MČ P6
Ing. arch. Bohumil Beránek, vedoucí OKSÚR KA MČ P6

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Marek Zděradička, ředitel sekce infr. a krajiny IPR Praha
Ing. Petr Hankovec, OSI MHMP
Ing. arch. Eva Smutná, místostarostka MČ P6
Ing. Jana Jelínková, vedoucí KA MČ P6

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. Michal Netušil, Ph.D.

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání odborníků.

2

Částka 100 000,-
Novák & Partner s.r.o.
akad. arch. Ing. arch. Libor Kábrt, Ing. arch. Gabriela Elichová, Ing. arch. Martin Elich

[Hodnocení poroty]

3

Částka 70 000,-
Ing. arch. Marek Blank
Spolupráce: Ing. arch. MgA. Petr Tej PhD., Janek Srnka, Ing. Jiří Hejzlar

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
ra15 a.s.
Ing. arch. Radek Lampa
Spolupráce: Maxim Petricov, Fedor Yurchenko