Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu na řešení veřejného prostranství s archeologickými nálezy základů kostela sv. Marka a školy Jednoty bratrské v lokalitě Na Marku, která se nachází na rozhraní městské památkové zóny a jejího ochranného pásma. Jedná se o pozemky parc. č. 4951/3, 4953, 4954, 237, 238, 4955, k.ú. Přerov, které se nacházejí v lokalitě ohraničené ulicemi Spálenec, Mostní a Na Marku, v blízkosti řeky Bečvy. Podmínkou bylo zachování stávající nově zbudované zpevněné plochy na pozemku p. č. 238, k. ú. Přerov.

 


Vyhlašovatel

Statutární město Přerov

Se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
jednající primátorem města Ing. Jiřím Lajtochem

Sekretář soutěže

Ing. arch. Klára Koryčanová

Odbor koncepce a strategického rozvoje, Oddělení koncepce a rozvoje města, Magistrát města Přerova, Bratská 709/34, Přerov, III. patro, dveře č.57, tel.: 581 268 646, mobil: 728 193 758, e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Zdeněk Schenk, člen Zastupitelstva města Přerova
Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, členka Zastupitelstva města Přerova

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Miroslava Švástová
PhDr. Jiří Lapáček

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 40 000,-
Ing. arch. Zbyněk Musil

[Hodnocení poroty]

2

Částka 30 000,-
Ing. arch. Daniel Kříž / Spolupráce: Ing. Eva Křížová, Ing. arch. František Košař, Ing. arch. Michala Košařová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 20 000,-
Markéta a Petr Veličkovi, M & P ARCHITEKTI - KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA / Spolupráce: Pavla Drbalová, Jan Cyrany, Jitka Daňková

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing. arch. Martin Chlanda, Artur Magrot / Spolupráce: Ing. arch. Václav Mudra

[Hodnocení poroty]