Předmětem soutěže bylo nalezení nejvhodnějšího městotvorného konceptu ztvárnění prostoru nábřeží řeky Moravy za účelem jeho oživení. Jedná se o pás na levém a částečně pravém břehu řeky v délce cca 1000 m.

Město je dlouhodobě otočeno k řece zády. Urbanistický a respirační potenciál nábřeží řeky ani v části, která těsně přiléhá k centrální zóně - k městské památkové zóně a jejímu ochrannému pásmu, není využit. Doposud se dokonce nepodařilo vhodně začlenit krajinu do urbanistické struktury města.  

Současný stav nábřeží nevybízí k rekreaci, sportování a k aktivnímu trávení volného času, je většinou nekvalitní a spíše jen tranzitní pěší a cyklistickou stezkou. Prostor je od navazujících městských prostor, areálů a budov ohrazen neprostupnými ploty a stěnami, jakákoliv funkční a prostorová interakce s přiléhajícími neprostupnými areály neprobíhá, a to ani v případě veslařského klubu, restaurace Koruna, sokolského areálu či gymnázia. Prostor není dostatečně vybaven městským mobiliářem (lavičkami, odpadkovými koši, stojany na kola, veřejným osvětlením), jakýmikoliv místy k zastavení a spočinutí, herními prvky pro děti, posilovacími prvky pro dospělé a seniory, ani žádnými jinými atraktivními či uměleckými prvky. Přístupy pod hráz a na bermu fakticky neexistují a nejsou řešeny, informační systém zcela chybí. Jen několik sjezdů z hráze dolů na úroveň bermy slouží výhradně správci toku pro údržbu koryta řeky, čištění a sečení trávy.

Město očekávalo silnou a nosnou ideu, která bude přesvědčivým startovacím impulsem ke koncepční proměně a revitalizaci zanedbaného nábřeží, které se stane důstojnou a organickou součástí prostředí městského centra a památkové zóny.

Jednofázová otevřená ideová kombinovaná urbanisticko-architektonicko-krajinářská soutěž.


Vyhlašovatel

Město Uherské Hradiště

Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, 686 01
Tel: 572 525 113
E-mail (podatelna): [email protected]
Datová schránka: ef2b3c5

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Stanislav Blaha, starosta města Uherského Hradiště,
Ing. arch. Aleš Holý, vedoucí Útvaru městského architekta MěÚ
Ing. arch. Martina Radochová, referent Útvaru městského architekta MěÚ
Ing. Jaroslav Tarcala, předseda komise architektury a regenerace MPZ

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Ivan Plicka
Petr Velička
M.A. Svatopluk Sládeček
Ing. arch. Miroslav Vodák
Ing. Adolf Jebavý, specialista na dopravní stavby

Náhradníci poroty - závislí

RNDr. Jaroslav Bičan, vedoucí oddělení rozvoje města
PhDr. Blanka Rašticová, radní města Uherské Hradiště, předsedkyně komise cestovního ruchu

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborní znalci:
- Ing. Iva Jelínková, odborný garant agendy záplavových území a odtokových poměrů, Povodí Moravy, s. p.
- Ing. Pavel Cenek, ředitel závodu Střední Morava, Povodí Moravy, s. p.
- Ing. David Veselý, odborný garant agendy revitalizací vodních toků, Povodí Moravy, s. p.
- PhDr. Jana Spathová, specialistka na památkovou péči

Porota si se svolením vyhlašovatele může v průběhu soutěže vyžádat přizvání dalších odborných znalců.

1

Částka 240 000,-
A69 - architekti s. r. o.
Ing. arch. Boris Redčenkov
Autoři: Ing. arch. Prokop Tomášek, Ing. arch. Jaroslav Wertig ,
Spoluautoři: Ing. arch. Pavla Enochová, Ing. arch. Vojtěch Myška

[Hodnocení poroty]

2

Částka 160 000,-
ARCHUM architekti s. r. o.
Ing. arch. Michal Petr, Ing. arch. Jana Urbanová
Miroslav Krejčíř

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
MgA. Markéta Zdebská
Ing arch. Marek Žáček, Bc. Marie Čáslavská

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 20 000,-
Sdruženi architektů, urbanistů a projektantů PLACEMARKERS CZ
Ing. Michal Říha, Ing. arch. Kateřina Frejlachová, Ing. arch. Martin Špičák, Ing. arch. Tadeáš Říha, MSc., MSc. Milan Brlík

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 20 000,-
Ing. arch. Daniel Samiec
Ing. arch. Denisa Mikesková, Ing. arch. Vladimír Schmid, Ing. arch. Táňa Sojáková

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing. arch. Ivo Ondračka

[Hodnocení poroty]