Účelem soutěžního workshopu (zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu dle ZVZ) bylo najít nejvhodnějšího zpracovatele regulačního plánu (RP) pro řešené území tzv. Mlýnský ostrov.

Řešené území se nachází v katastrálním území Pardubice je ohraničeno ze severu korytem Spojilského odpadu, ze západu řekou Chrudimkou, z jihu a východu náhonem Halda. Jádrem řešeného území je plocha přestavby na smíšené území městské zahrnující areál Automatických mlýnů, jehož část navržena architekte Gočárem je národní kulturní památkou, a areál pekáren.

Vzhledem ke komplexnosti zadání a nutnosti komunikace s městem, vlastníky a dalšími hlavními aktéry území během vzniku návrhu, bylo Radou města rozhodnuto o výběru zpracovatele regulačního plánu formou tzv. soutěžního workshopu v podobném formátu, v jakém byla v roce 2015 odzkoušena IPR Praha.

Soutěžní workshop.

Termíny soutěžních workshopů

1. soutěžní workshop – 3. listopadu 2016

2. soutěžní workshop – 24. listopadu 2016

3. soutěžní workshop – 15. prosince 2016

Skicovné

100 000 Kč bez DPH

Termín pro příhlášku

19. října 2016 12:00


Vyhlašovatel

Statutární město Pardubice

sídlo: Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
jednající: Ing. Martin Charvát, primátor

Sekretář soutěže

Ing. Karolína Koupalová

Odbor hlavního architekta, Magistrát města Pardubic, [email protected], 466 859 167

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Martin Charvát,
primátor Statutárního města Pardubic
Ing. arch. Jaroslav Menšík
starosta MOI Pardubice

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Pavla Melková
Igor Marko, MArch ARB
urbanista a architekt, společník v Marko&Placemakers Ltd.
Paul Koch, Ir. MRE
urbanista, expert ekonomie výstavby a strategického rozvoje

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Helena Dvořáčková
náměstkyně primátora města Pardubic
Ing. arch. Zuzana Kavalírová,
vedoucí Odboru hl. architekta, magistrát města Pardubic
Ing. arch. Štěpán Vacík,
Odbor hl. architekta, magistrát města Pardubic

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Regina Loukotová
rektorka vysoké školy ARCHIP
Ing. Zbyněk Sperat, PhD.
dopravní inženýr
1


UNIT architekti s.r.o.

2


D3A spol s r.o.

3


re:architekti
Ing. arch. Michal Kuzemenský