Přeskočit na obsah

Autorizované architekty bude i nadále zastupovat Jan Kasl

Představenstvo České komory architektů (ČKA) na svém prvním zasedání po volbách, konaných 20. dubna na valné hromadě, zvolilo jako svého předsedu architekta Jana Kasla, který tak potvrdil mandát a pokračuje ve funkci zastávané od dubna 2019. První místopředsedkyní se stává Markéta Zdebská, druhým místopředsedou byl zvolen Petr Lešek.

Programové priority ČKA na rok 2024

Valná hromada schválila na svém zasedání 20. dubna hlavní body vytyčující programové priority ČKA na následující období. Pozornost bude stejně jako v předchozích letech věnována prosazování architektonických soutěží upřednostňujících kvalitní návrh před nejnižší nabídkovou cenou a propagování pozic městských a krajských architektů. Dále bude ČKA věnovat větší péči novému systému celoživotního vzdělávání architektů zaměřenému na udržitelnost a klimatickou změnu, a to i v souvislosti s iniciativou New European Bauhaus, jež v rámci politiky Green Deal propojuje architekturu a umění se světem vědy, vzdělávání a inovací. Vybrané semináře a školení budou nabízeny i mladé generaci čerstvých absolventů oborů architektury, se kterými se na začátku letošního roku podařilo navázat bližší kontakt. Jako každý rok bude ČKA prostřednictvím České ceny za architekturu či ve spolupráci s vybranými spolky a subjekty propagovat kvalitní architekturu a systematickou péči o vystavěné prostředí. V neposlední řadě bude ČKA nadále usilovat o zadávání veřejných zakázek s důrazem na kvalitu; zaměří se přitom také na nevýhodné smlouvy o dílo, které jsou architektům často předkládány ze strany veřejných zadavatelů, resp. ve spolupráci s MMR se pokusí dokončit vydání Vzorových smluv pro veřejné zadavatele. Valná hromada zároveň vyjadřuje znepokojení nad opožděnou přípravou procesu digitalizace stavebního řízení stejně jako Národního geoportálu územního plánování.

Předseda Jan Kasl

Jako předseda ČKA zastupuje architekty od dubna 2019, opřít se přitom může o své bohaté zkušenosti a vědomosti nejen z oblasti architektury a politiky. Je zároveň členem správních a akademických rad, grémií, poradních sborů a komisí; je aktivní v oblasti strategického a prostorového plánování Prahy i bytové či komerční výstavby; v poslední době se věnuje také krajinářskému a urbanistickému zasazení velkých dopravních záměrů do struktury města (dokončení Městského okruhu a další stavby). Ve svých návrzích prosazuje komplexní, holistický přístup založený na principech dlouhodobé udržitelnosti a kvality vystavěného prostředí. Obor architektura a urbanismus vystudoval v roce 1976 na Fakultě stavební ČVUT a hned po studiích se začal věnovat praxi, v současnosti vede atelier JK ARCHITEKTI. V letech 1990 až 2006 byl aktivní v komunální politice, přičemž v letech 1998 až 2002 byl pražským primátorem.

Kompletní složení orgánů ČKA

Na XXXI. valné hromadě se uskutečnily volby do všech samosprávných orgánů – představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu.

Představenstvo ČKA

Předseda: Jan Kasl

1.místopředsedkyně: Markéta Zdebská, 2. místopředseda: Petr Lešek

V představenstvu dále působí: Štěpánka Endrle, Lada Kolaříková, Pavel Martinek, David Mateásko, Ondřej Remeš, Ondřej Rys, Petr Tej, Zdeněk Trefil.

Dozorčí rada ČKA

Předseda: Miroslav Holubec

1. místopředseda: Mirko Lev, 2. místopředseda: Vít Podráský

V dozorčí radě dále působí: Michal Hadlač, Martina Havlová, Marek Janatka, Jana Janíková, Josef Patrný, a Ondřej Tuček.

Stavovský soud ČKA

Předseda: Milan Kopeček

Místopředseda: Václav Šebek

Ve Stavovském soudu dále působí: Markéta Bromová, Lukáš Janáč, Luděk Jasiok, Tomáš Novotný, Milan Nytra, Marie Římalová a Josef Vrana. 

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávnou profesní organizací s přeneseným výkonem státní správy, která byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Komora rovněž pořádá přehlídku diplomových prací s názvem DIPLOM.KY a řadu dalších akcí.

KONTAKT PRO MÉDIA

Barbora SEDLÁŘOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů, e-mail: barbora.sedlarova@cka.cz, tel.: +420 777 464 453

Miroslav+Holubec+(predseda+dozorci+rady),+Jan+Kasl+(predseda+predstavens... (1).jpg

Miroslav Holubec (předseda dozorčí rady), Jan Kasl (předseda představenstva), Milan Kopeček (předseda stavovského soudu)