Přeskočit na obsah

IGOR MACHATA Z UMPRUM VÍTĚZEM 19. ROČNÍKU PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ

Místa na pokraji zájmu, přiměřené a invenční zásahy do problémových částí městského organismu, provokativní výzva k otevření zakonzervovaného areálu v historickém centru, poetické oživování krajiny, ale i syrové útočiště pouliční mládeže – taková byla témata diplomových prací finalistů 19. ročníku Přehlídky diplomových prací. Tu každoročně pořádá Česká komora architektů se záměrem porovnávat úroveň kvality studia na vysokých školách architektury a příbuzných oborů. V letošním ročníku se o ocenění ucházelo 98 diplomantů. Vítězem se stal Igor Machata s projektem OKDR 2.0 obhájeným na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Jeho práci vedli Ivan Kroupa a Jana Moravcová.

Práce hodnotila odborná porota v čele s předsedou Pavlem Pijáčkem. Dalšími členy byli architekti Tomáš Bezpalec, Lukáš Brom, Ida ChuchlíkováVojtěch Kaas. Porotci posuzovali především architektonickou kvalitu předložených prací. „Zaměřili jsme se na přesvědčivost konceptu, jasný vztah k danému místu, odpovídající funkční a hmotové řešení. Dále jsme vyhledávali aktuální témata, která v současnosti rezonují, a nakonec jsme velmi opatrně posuzovali způsob prezentace,“ přiblížil Pavel Pijáček. Co se týče témat, porota konstatovala, že „největší oblibě se mezi studenty a vedoucími ateliérů těší drobné urbanistické celky včetně veřejného prostoru, doplňování historických struktur měst domy nejrůznějších typologií, revitalizace nefunkčních průmyslových areálů a rekonstrukce památkově chráněných objektů.“ Experimentálních prací s tendencí provokovat bylo pomálu, avšak o to větší radost jejich posuzování porotě dle vlastních slov přinášelo. Výběr oceněných prací pak podle porotců zahrnuje různorodou tematickou skladbu projektů.

První cenu a Hlavní cenu společnosti Olympus získal absolvent Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze Igor Machata s projektem OKDR 2.0. Pod vedením Ivana Kroupy a Jany Moravcové hledal potenciál místa pohybujícího se na pokraji zájmu – lokality v bratislavské městské části Ružinov. Porota vyzdvihla, že „autor vnímá příčiny i širší urbánní kontext a s torzem Domu kultury vědomě pracuje jako s potenciálem nedokončenosti, která se stává jejím hlavním východiskem. Na místo principu tabula rasa nabízí cestu vrstvení a hledá způsob, jak uchovat přítomnost v nevyslovení definitivní formy, avšak při zdůraznění podstatného.

Vítězný projekt získává finanční odměnu ve výši 25 000 Kč a fotoaparát od společnosti Olympus.

Druhou cenou byl oceněn Ondřej Blaha za práci Palmovka zpracovaný pod vedením Michala Kuzemenského na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Podle poroty si autor zvolil aktuální téma a uchopil je i přes problematičnost řešeného území s lehkostí a až přirozenou samozřejmostí.

Oceněný projekt získává finanční odměnu ve výši 15 000 Kč.

Třetí pozice udělila porota v letošním ročníku hned dvě. První z nich putovala k absolventovi Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Jakubu Herzovi za projekt Resuscitace areálu České obce sokolské na Malé Straně. Pod vedením Jana Šépky dle hodnocení porotců citlivě pracoval s historickými objekty a nenásilně do nich začlenil tolik potřebné funkce. Skrz transformaci areálu předložil „nabídku“ k podpoře sokolské činnosti a oživení dnes nefunkční základny.

Třetí cenu získala také Klára Jeníková za svoji diplomovou práci Subcentrum Klamovka - Nové lokální centrum v Plzeňské ulici obhájený na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Pod vedením Borise Redčenkova autorka dle názoru poroty s velkým přehledem vytvořila nové lokální centrum
na komplikovaném místě v Plzeňské ulici v Praze. Navrhla citlivou konverzi původní vozovny, kterou hravě rozvinula dostavbou objektu galerie.

Oceněné projekty získávají finanční odměnu ve výši 10 000 Kč (5 000 Kč každý).

Porota udělila také dvě čestná uznání. Jedno z nich získala Lenka Milerová z Akademie výtvarných umění v Praze za projekt Kotěra, Gočár a Já - Aktualizace Školy architektury AVU vedený Emilem Přikrylem. Porota ocenila způsob práce při hledání odpovídající formy pro poklonu mistrovské Školy architektury. Druhé čestné uznání si odnesla Barbara Poláková, studentka Tomáše Novotného, Jakuba KoňatyTomáše Zmeka na Fakultě architektury ČVUT v Praze za diplomní projekt Bývanie 2018. Porotci vyzdvihli jasné koncepční myšlení autorky i architektonickou kvalitu návrhu.

Zvláštní cenu společnosti Cegra obdržela Štěpánka Úlehlová za práci Městský dům Kutná Hora. Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze z ateliéru Tomáše Novotného, Jakuba KoňatyTomáše Zmeka se podle poroty zevrubně seznámila s historií a vývojem města a konstatovala  důsledky pro městskou strukturu, zástavbu i život města. Potenciál řešeného místa naplnila Městským domem.

Oceněný projekt získává licenci na použití softwaru ArchiCAD.

Zvláštní cenou Českých center ohodnotila porota Michaelu Říhovou z Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Její diplomová práce Sudetskou krajinou Horního Vítkova se věnovala oživení krajiny na česko-polském pomezí formou obnovy nepoužívané historické komunikační sítě. Porota ocenila téma práce vedené Janem Hendrychem, promyšlený hlavní motiv i působivé detaily.

Oceněný projekt získává týdenní stáž v jednom z evropských Českých center.

Zvláštní cenu společnosti Heluz obdržela Milada Vorzová za projekt Areál bývalé Neubertovy tiskárny - Bytový dům s ateliery. Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze z ateliéru Tomáše Novotného, Jakuba KoňatyTomáše Zmeka ve své práci podle poroty příkladným způsobem pochopila a využila kontextu městské struktury, vlastního místa, terénu a jeho výškových změn, parku a v neposlední řadě výhledů.

Oceněný projekt získává cestu na stavební veletrh v Mnichově.

Kdo vychází nejlépe  z celorepublikového srovnání?

Celorepublikové srovnávání je důležitým nástrojem pro zjišťování úrovně absolventů a umožňuje zpětnou vazbu jednotlivým školám. Samozřejmě je potřeba brát v potaz, nakolik je „vzorek“ – účastníci přehlídky, reprezentativní. Porota i letos ve své hodnotící zprávě konstatovala, že „rozdíly v kvalitě prací jednotlivých škol a vedoucích ateliérů byly zjevné.“ Nedostatek přesvědčivých prací byl podle porotců v oboru zahradní a krajinářské tvorby, který „zachraňovaly pouze výjimky.“ Mezi oceněnými (a co se počtu týče, tak i účastníky) opět dominovaly pražské školy – Fakulta architektury ČVUT v Praze, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze a Akademie výtvarných umění v Praze. Jedinou výjimku tvořila práce absolventky Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Přehlídka diplomových prací může naznačit také kvalitu konkrétních ateliérů – i letos viditelně uspěli diplomanti ze stejných ateliérů, jako v předchozích ročnících. „Kromě splnění všech podmínek, které jsme na ně kladli, je z nich patrno vysoké nasazení a poctivý přístup autorů i vedoucích prací,“ uvedli porotci na adresu oceněných autorů.

Předáním cen to nekončí!

Stejně jako v uplynulých ročních pokračuje virtuální galerie na www.diplomy.cz, kde jsou zároveň uveřejněny všechny oceněné práce předchozích ročníků Přehlídky. V Kanceláři ČKA je zároveň k dispozici i katalog výstavy.  

 

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Od roku 2000 Komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a Poctu České komory architektů.

 KONTAKT PRO MÉDIA

Tereza ZEMANOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů, e-mail: tereza.zemanova@cka.cz, mobil: +420 777 464 453