Přeskočit na obsah

PAVEL MARTINEK ZÁSTUPCEM ČKA V PŘEDSTAVENSTVU EVROPSKÉ RADY ARCHITEKTŮ

Česká komora architektů (ČKA) má svého zástupce v představenstvu Evropské rady architektů (ACE). Stal se jím na období let 2018 až 2019 Ing. arch. Pavel Martinek, dlouholetý člen pracovní skupiny Zahraniční aktivity a bývalý 2. místopředseda ČKA.

Evropská rada architektů sdružuje na evropské úrovni architektonické organizace uznané jednotlivými státy (zejména Komory). Předmětem její činnosti je připomínkování evropské legislativy a dále problematika společná profesi architekta po celé Evropě jako je např. vzdělávání, mobilita či soutěže. Komorám a jejich členům také poskytuje užitečně informace o jednotlivých národních organizacích, probíhajících soutěžích nebo
o dění v členských zemích na poli architektury. Dohromady ACE přes své organizace zastupuje zájem téměř 600 000 architektů.

Fungování ACE

Samotné členství v představenstvu ACE je prestižní záležitostí. Představenstvo je složeno z 10 členů a předsedy. Polovina představenstva je volena, zbývající část je nominována národními Komorami na základě tzv. rotačního principu, který zajišťuje organizacím právo mít v určité periodě v představenstvu svého zástupce. Předseda je volen přímo Valnou hromadou.

Jednotlivé organizace se zapojují do činnosti v ACE na základě míry svého zájmu. Je tedy na jejich rozhodnutí, zda jsou spíše pozorovateli či aktivními členy pracovních skupin, na jejichž činnosti se chtějí podílet. Samotné hlasování o výstupech pracovních skupin se odehrává na Valné hromadě, a to podle počtu hlasů přepočtených na počet obyvatel dané země. Česká republika zde patří silou hlasu do poloviny všech zúčastněných zemí. Postavení českých architektů tak z tohoto pohledu není zanedbatelné. Ing arch. Pavel Martinek dosud v ACE působil v pracovní skupině zaměřené na standardy a pojištění. Výsledkem této práce byl přínos zjednodušujícího pohledu na naše standardy, ale také poznání zahraničních legislativních opatření, které ČKA využívá při jednání o novelizacích našich zákonů „Aktivita v pracovních skupinách má na podobu projednávané agendy zásadní vliv. Je důležitější míra aktivity země v pracovní skupině, než o jak velkou zemi se jedná,“ vysvětlil Pavel Martinek.

Předsedou ACE se nově stal Rakušan Georg Pendl, který vystřídal po čtyřech letech Luciana Lazzariho. Georg Pendl je architekt z Innsbrucku, v rámci evropské legislativy dlouhodobý propagátor architektonických soutěží. Jeho pracovní skupina vytvořila vzor společných soutěžních zadávacích podmínek. S Pendlovým vedením ACE si ČKA slibuje větší příklon k praktické části profese architekta.

Vedle České republiky, která letos mohla opět po sedmi letech nominovat svého kandidáta do představenstva, tak mělo právo učinit také Německo, Portugalsko, Slovinsko a Francie. Volené zástupce má pro následující období Španělsko, Chorvatsko, Finsko, Estonsko a Rumunsko.  

Řešená agenda

Organizace aktuálně řeší dvě hlavní agendy, legislativní a environmentální balíček. „V oblasti legislativy se ACE momentálně zaobírá podporou zachování současného modelu regulace profese podle zvyklosti dané země.  U tzv. environmentálního balíčku probíhají konzultace k novelizaci zákona EPBD o energetických úsporách budov, kde se bohužel v návrhu zákona předpokládá zpřísňování pravidel v oblasti vyhodnocování energetických štítků. Dále se jedná o podpoře elektromobility nebo nutnosti adaptability připojení objektů na chytrou energetickou síť či jejich vzdálenou správu,“ informoval Martinek. „Tohle je oblast, na kterou se chci zaměřit především. Poukázat na negativní dopady aktuálně plošně uplatňovaného zateplování budov, kde další zpřísňování pravidel bez zohlednění specifik již existujících objektů nebo jasné metodiky holistického posuzování není zcela na místě“ dodal ke svým prioritám Pavel Martinek.

ČKA měla zástupce v představenstvu ACE naposledy v letech 2008 – 2010, kdy v radě působil Ing. arch. Dalibor Borák.

Ing. arch. Pavel Martinek (*1973)

Pochází ze Zlína, v letech 1993-1999 vystudoval Fakultu architektury ČVUT. Diplomovou práci vypracovával v atelieru prof. Ladislava Lábuse. Během studia byl organizátorem „Letní školy architektury“ ve Zlíně a absolvoval praxi v atelieru 1100 Architects v New Yorku. V současnosti pracuje jako nezávislý architekt ve vlastním studiu Martinek/architect. S ČKA začal úzce spolupracovat od roku 2012 a to na základě iniciativy představit zahraniční praxi na poli standardů a legislativy. V letech 2015-2017 byl 2. místopředsedou ČKA, kde se zasadil o vytvoření formátu pravidelného setkávání zástupců Komor středoevropského prostoru, otevřel diskuzi o změnách podoby standardů a byl členem grémia prvního ročníku České ceny za architekturu.

 

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a řadu dalších akcí.

KONTAKT PRO MÉDIA

Tereza ZEMANOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů,
e-mail: tereza.zemanova@cka.cz, mobil: +420 777 464 453