Přeskočit na obsah

STANOVISKO ČKA K SITUACI NA ÚŘADECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Česká komora architektů (ČKA) reaguje na aktuální situaci na úřadech územního plánování vzniklé po novelizaci stavebního zákona. Navrhuje co nejrychlejší přijetí tří opatření. Prvním je navrácení posuzování souladu záměrů a staveb s územním plánem na obecné stavební úřady, druhým omezení obsahu závazných stanovisek a třetím metodické usměrnění zpracovatelů závazných stanovisek.

Novela stavebního zákona začala platit od 1. ledna 2018 a upravila činnost úřadů územního plánování. Přenesla povinnost posuzovat soulad připravovaných záměrů
a staveb s územními plány ze stavebních úřadů na úřady územního plánování. Tato změna byla vyvolána ztrátou původní univerzální působnosti obecných stavebních úřadů při umisťování staveb. Výsledkem je fatální zpomalení procesu vydávání závazných stanovisek a také fakt, že mnohé úřady územního plánování přestávají plnit své původní poslání a funkci – být pořizovatelem územně plánovací dokumentace pro města a obce.

Posuzování souladu záměrů a staveb zpět na obecných stavebních úřadech

ČKA proto doporučuje vrátit posuzování souladu záměrů a staveb s územním plánem na obecné stavební úřady. Ty posuzují záměry a stavby v rámci zahájeného řízení, bez vydávání samostatných stanovisek. Úřady územního plánování by měly vydávat závazná stanoviska pro záměry, stavby a jejich soubory pouze v případě, kdy společné řízení vede jiný stavební úřad než obecný.

Omezení obsahu závazných stanovisek

Dále ČKA doporučuje omezit obsah závazných stanovisek z důvodu potřeby vyloučit nadbytečné hodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, Politikou územního rozvoje a Zásadami územního rozvoje.

Metodické usměrnění zpracovatelů stanovisek

Nakonec ČKA navrhuje metodicky usměrnit zpracovatele závazných stanovisek, příp. stavební úřady. Jejich úkolem není zasahovat do tvůrčí svobody architektů
či do architektonických řešení, nýbrž posouzení záměrů a staveb z hledisek souvisejících s územním plánováním.

Plné znění stanoviska je přílohou této tiskové zprávy a najdete ho zde.

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a řadu dalších akcí.

KONTAKT PRO MÉDIA: Tereza ZEMANOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů, e-mail: tereza.zemanova@cka.cz, mobil: +420 777 464 453