Přeskočit na obsah

VYJÁDŘENÍ ČKA K VĚCNÉMU ZÁMĚRU REKODIFIKACE VEŘEJNÉHO STAVEBNÍHO PRÁVA

Česká komora architektů (ČKA) vítá snahu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) o zásadní změnu veřejného stavebního práva a souvisejících zákonů, protože Česká republika není v současnosti schopna v kvalitě vystavěného prostředí a stavební kultuře obecně konkurovat sousedním zemím. Pro ČKA je prioritní oblastí zájmu kvalita vystavěného prostředí a stavební kultura naší země, kterou do velké míry ovlivňuje územní plánování a stavební proces, a to jak svými procesy, tak nastavením hmotných práv.

ČKA se procesu rekodifikace od počátku aktivně účastní jako odborná samosprávná profesní organizace a oficiální připomínkové místo v rámci mezirezortního připomínkového řízení. ČKA se domnívá, že profesní komory - ČKA a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) - disponují cennými znalostmi praxe, fungování veřejné správy i příslušných legislativních procesů, a jsou tedy nepominutelnými účastníky procesu rekodifikace veřejného stavebního práva. Klady připravovaného záměru spatřuje ČKA především ve snaze zrychlit proces povolování staveb, zmírnit administrativní zátěž (množství potřebných souhlasů, složitost dokumentace), nastavit rozumné lhůty a v neposlední řadě v doplnění hmotného práva.

ČKA je připravena v započatém procesu i nadále spolupracovat tak, aby bylo možné naplnit záměr rekodifikace v nejkratším realistickém termínu. ČKA současně upozorňuje, že pro zdárné pokračování a dokončení ambiciózního záměru je nezbytné získat výrazně širší důvěru a podporu veřejnosti, a to jak odborné, tak i laické. Tato důvěra stojí na informovanosti všech stran, transparentnosti změn zákonů a především řádné a důkladně vedené odborné diskuzi, které však doposud nebyl věnován adekvátní prostor.

ČKA vydala v září 2017 „10 tezí k novému stavebnímu zákonu," které návrh věcného záměru z významné části zahrnuje. ČKA z 10 tezí vychází i ve svých připomínkách k tomuto návrhu věcného záměru. ČKA v rámci procesu rekodifikace stavebního práva prosazuje zejména tyto priority:

 • Zlepšení kvality vystavěného prostředí a zkvalitnění péče o stavební kulturu v ČR;
 • Vyvážení práv občanů a státu, zjednodušení řízení a snížení administrativní zátěže stavebníků;
 • Zásadní zkrácení lhůt pro vydání povolení staveb jediným povolením v jediném řízení
  na jednom úřadě;
 • Integraci dotčených orgánů pod stavební úřady a dodržování zásad koncentrace řízení;
 • Snížení počtu typů projektové dokumentace a zjednodušení jejich obsahu;
 • Vyvážení  odpovědnosti autorizovaných osob a úředníků státní správy;
 • Vyčlenění stavební správy ze spojeného modelu výkonu veřejné správy, čímž se zvýší transparentnost procesů a odstraní často namítaná systémová podjatost řízení;
 • Vytvoření jednoho stavebního úřadu s třístupňovou hierarchií;
 • Posílení postavení územních samospráv v procesu správy jejich území (v územním plánování) a při řízení o povolení staveb;
 • Pružnější a profesionálnější pořizování a schvalování územně plánovací dokumentace;
 • Přesnější definování veřejného zájmu chráněného v řízeních dle stavebního zákona
  a zajištění jeho vyšší ochrany.

Příloha č. 1: Stanovisko ČKA k věcnému záměru rekodifikace veřejného stavebního práva

Příloha č. 2: Deset tezí ČKA k novému stavebnímu zákonu

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Od roku 2000 Komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a Poctu České komory architektů.

KONTAKT PRO MÉDIA

Tereza ZEMANOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů, e-mail: tereza.zemanova@cka.cz, mobil: +420 777 464 453