Přeskočit na obsah

XXV. VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ

V sobotu 14. dubna 2018 se v prostorách Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze uskutečnila XXV. valná hromada České komory architektů (ČKA). K účasti se registrovalo 206 členů. Tradiční náplní byla diskuze nad úpravami vnitřních řádů Komory a hlasování o jejich změnách. Neméně důležité bylo přednesení zpráv o činnosti samosprávných orgánů Komory, dohoda o programových prioritách pro rok 2018 a odhlasování rozpočtu. Kandidáti rovněž zvolili nové členy představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu.

Valnou hromadu, jako svůj nejvyšší orgán, svolává Komora nejméně jednou ročně. Jejím úkolem je především zvolit nové členy do orgánů samosprávy, schválit vnitřní řády nebo jejich změny, odsouhlasit rozpočet a návrh činnosti ČKA pro další období. Setkání všech autorizovaných architektů je také platformou, na níž lze diskutovat otázky profese architekta a jejich možné řešení, navrhovat a případně schvalovat dokumenty, jež by měly být podnětem pro veřejnou správu. Zároveň je možné uložit představenstvu ČKA v závěrečném usnesení valné hromady konkrétní úkoly na další rok.

Programové priority pro letošní rok

Ze shromáždění architektů vyplynulo, že v tomto roce by se Komora měla koncentrovat na čtyři základní oblasti - poskytování servisu svým členům, propagaci profese architekta a kvalitní architektury, ochranu veřejných zájmů a péči o kvalitu vystavěného prostředí a spolupráci v rámci ČR i na mezinárodním poli. Komora by také měla reflektovat transformaci profese v nastupující éře moderních technologií.

Volby do orgánů Komory

Na XXV. valné hromadě se uskutečnily volby do samosprávných orgánů. Do představenstva byli s tříletým mandátem znovuzvoleni Milan Svoboda (za region Čechy) a Petr Velička (za region Morava a Slezsko), nově tento orgán posílí Jan Kasl (za Prahu) a Jiří Michálek (za region Morava a Slezsko).

dozorčí radě obhájili svůj mandát pro další tři roky Miroslav Holubec a Josef Patrný, nově tento orgán doplní Mirko Lev. Mandát skončil dosavadnímu předsedovi Pavlu Radovi, který znovu nekandidoval. Ve volbách do Stavovského soudu účastníci valné hromady opětovně zvolili stávajícího předsedu Davida Mateáska, nově se do práce zapojí Milan Kopeček a Martin Kloda.

Do představenstva ČKA byli zvoleni:

Jan Kasl (103 hlasů, region Praha)

Jiří Michálek (90 hlasů, region Morava a Slezsko)

Milan Svoboda (120 hlasů, region Čechy)

Petr Velička (116 hlasů, region Morava a Slezsko)

V představenstvu dále působí: David Hlouch, Patrik Hoffman, Radek Kolařík, Vojtěch Mencl, Ivan Plicka, Petr Stolín, Jaroslav Šafer a Stašek Žerava.

Do dozorčí rady ČKA byli zvoleni:

Miroslav Holubec (149 hlasů, region Praha)

Mirko Lev (136 hlasů, region Morava a Slezsko)

Josef Patrný (159 hlasů, region Čechy)

V dozorčí radě dále působí: Michal Hadlač, Lucie Kadrmanová Chytilová, Miroslav Kopecký, David Mikulášek, Martin Rusina a Václav Zůna.

Do Stavovského soudu byli zvoleni:

Milan Kopeček (117 hlasů)

Martin Kloda (103 hlasů)

David Mateásko (154 hlasů)

Ve Stavovském soudu dále působí: Luděk Jasiok, Milan Košař, Petr Krejčí, Milan Nytra, Václav Šebek a Josef Vrana. 

Předsedové a místopředsedové všech orgánů ČKA budou dle Organizačního, volební h o a jednacího řádu ČKA zvoleni na nejbližších zasedáních (představenstvo zasedne 2. května). O jejich zvolení budeme informovat prostřednictvím tiskové zprávy.

 

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a řadu dalších akcí.

KONTAKT PRO MÉDIA

Tereza ZEMANOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů,
e-mail: tereza.zemanova@cka.cz, mobil: +420 777 464 453