Přeskočit na obsah

XXVI. VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ

V sobotu 13. dubna 2019 se v prostorách Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně uskutečnila XXVI. valná hromada České komory architektů (ČKA). K účasti se registrovalo 156 členů. Nedílnou částí programu bylo přednesení zpráv o činnosti samosprávných orgánů Komory, dohoda o programových prioritách pro rok 2019 a odhlasování rozpočtu. Kandidáti rovněž zvolili nové členy představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu. Jako obvykle se vedla diskuze nad úpravami vnitřních řádů Komory a došlo k hlasování o jejich změnách.

Valnou hromadu, jako svůj nejvyšší orgán, svolává Komora nejméně jednou ročně. Jejími hlavními úkoly jsou volby nových členů do samosprávných orgánů, schvalování vnitřních řádů nebo jejich změn, odsouhlasení rozpočtu a návrh činnosti ČKA pro další období. Setkání, na nějž jsou zváni všichni autorizovaní architekti, je také platformou, na níž lze diskutovat otázky profese architekta a jejich možná řešení, navrhovat a případně schvalovat dokumenty, jež by měly být podnětem pro veřejnou správu. Zároveň je možné uložit představenstvu ČKA v závěrečném usnesení valné hromady konkrétní úkoly na další rok.

Programové priority pro letošní rok

Ze shromáždění architektů vyplynulo, že by v tomto roce Komora měla pokračovat v soustředění na čtyři základní oblasti - poskytování servisu svým členům, propagaci profese architekta a kvalitní architektury, ochranu veřejných zájmů a péči o kvalitu vystavěného prostředí a spolupráci v rámci ČR i na mezinárodním poli. Zásadním tématem zůstává i nadále rekodifikace veřejného stavebního práva. Bylo též rozhodnuto o tom, že představenstvo bude v následujícím období intenzivně jednat s dotčenými orgány státní správy (DOSS), především orgány památkové péče a ochrany přírody a krajiny, a vlastníky a správci infrastruktury, případně jejich zřizovateli, ohledně předjednaných pravidel pro vyjadřování se a posuzování stavebních záměrů.

Rezignace předsedy

Dosavadní předseda ČKA Ivan Plicka oznámil na valné hromadě svoji rezignaci na tento post. Zůstává nadále členem představenstva. Nový předseda Komory bude zvolen
na nejbližším zasedání představenstva.

Poprvé po 21 letech navýšení členských příspěvků

Valná hromada odsouhlasila návrh z pléna na zvýšení členských příspěvků, k němuž dojde s účinností od příštího roku. Ke zvýšení příspěvků, které jsou primárním zdrojem financování činnosti Komory, se přistupuje poprvé od roku 1998. Navýšení členských příspěvků odpovídá inflačnímu vývoji.

Volby do orgánů Komory

Na XXVI. valné hromadě se uskutečnily volby do samosprávných orgánů. Do představenstva byl s tříletým mandátem znovu zvolen dosavadní 2. místopředseda ČKA  David Hlouch (za region Čechy). Nově tento orgán posílí Hana Zachová, Jaromír Hainc (oba za region Praha) a Zdeněk Trefil (za region Morava a Slezsko).

dozorčí radě obhájili svůj mandát pro další tři roky Michal Hadlač a Miroslav Kopecký, nově orgán doplní Ondřej Tuček. Ve volbách do Stavovského soudu účastníci valné hromady opětovně zvolili dosavadního místopředsedu Václava Šebka, své mandáty obhájili také Josef Vrana a Petr Krejčí. Stavovský soud na svém prvním společném zasedání dne 16. dubna 2019 potvrdil ve funkci předsedy Davida Mateáska a ve funkci místopředsedy Václava Šebka.

Do představenstva ČKA byli zvoleni:

Jaromír Hainc (48 hlasů, region Praha)

David Hlouch (105 hlasů, region Čechy)

Zdeněk Trefil (32 hlasů, region Morava a Slezsko)

Hana Zachová (57 hlasů, region Praha)

V představenstvu dále působí: Patrik Hoffman, Jan Kasl, Jiří Michálek, Ivan Plicka, Petr Stolín, Milan Svoboda, Petr Velička a Stašek Žerava.


Do dozorčí rady ČKA byli zvoleni:

Michal Hadlač (113 hlasů, region Morava a Slezsko)

Miroslav Kopecký (75 hlasů, region Čechy)

Ondřej Tuček (88 hlasů, region Praha)

V dozorčí radě dále působí: Miroslav Holubec, Lucie Kadrmanová Chytilová, Mirko Lev, David Mikulášek, Josef Patrný a Václav Zůna.


Do Stavovského soudu byli zvoleni:

Petr Krejčí (100 hlasů)

Václav Šebek (126 hlasů)

Josef Vrana (109 hlasů)

Ve Stavovském soudu dále působí: Luděk Jasiok, Martin Kloda, Milan Kopeček, Milan Košař, David Mateásko a Milan Nytra. 

Předsedové a místopředsedové všech orgánů ČKA budou dle Organizačního, volebního a jednacího řádu ČKA zvoleni na nejbližších zasedáních. O jejich zvolení budeme informovat prostřednictvím tiskové zprávy.

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávnou profesní organizací s přeneseným výkonem státní správy, která byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a řadu dalších akcí.

KONTAKT PRO MÉDIA

Tereza ZEMANOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů,
e-mail: tereza.zemanova@cka.cz, mobil: +420 777 464 453