Přeskočit na obsah

ZÁSTUPCE ČKA PAVEL MARTINEK POKRAČUJE V PŘEDSTAVENSTVU EVROPSKÉ RADY ARCHITEKTŮ I V DALŠÍM OBDOBÍ

Česká komora architektů (ČKA) bude mít i v dalším funkčním období (2020/2021) svého zástupce v představenstvu Evropské rady architektů (ACE). Pavel Martinek, dlouholetý člen a aktuální předseda pracovní skupiny Zahraniční aktivity a bývalý 2. místopředseda ČKA, uspěl na valné hromadě ACE konané 22. listopadu v Barceloně v silné konkurenci ostatních kandidátů, když získal většinu hlasů evropských komor, asociací a organizací. ČKA tak bude mít poprvé zástupce ve volené části představenstva.

Evropská rada architektů sdružuje na evropské úrovni architektonické organizace uznané jednotlivými státy (zejména Komory). Předmětem její činnosti je připomínkování evropské legislativy a dále problematika společná profesi architekta po celé Evropě jako je např. vzdělávání, mobilita či soutěže. Komorám a jejich členům také poskytuje užitečně informace o jednotlivých národních organizacích, probíhajících soutěžích nebo o dění v členských zemích na poli architektury. Dohromady ACE přes své organizace zastupuje zájem téměř 600 000 architektů.

Fungování ACE

Samotné členství v představenstvu ACE je prestižní záležitostí. Představenstvo je složeno z 10 členů a předsedy. Polovina představenstva je volena, zbývající část je nominována národními Komorami na základě tzv. rotačního principu, který zajišťuje organizacím právo mít v určité periodě v představenstvu svého zástupce (takto se dostane na každou organizaci přibližně jednou za deset let). Předseda je volen přímo Valnou hromadou.

Nové složení představenstva ACE

Předseda ACE:

Georg Pendl (Rakousko).

Volenou část představenstva ACE tvoří:

Selma Harrington (Irsko), Pavel Martinek (Česká republika), Eugen Panescu (Rumunsko), Ruth Shageman (Německo), Diego Zoppa (Itálie).

Na základě rotačního principu (nominovaného) v představenstvu zasednou:

Carl Backstrand (Švédsko), Boryslaw Czarakcziew (Polsko), Fulgencio Aviles Ingles (Španělsko), Ferenc Makoveniy (Maďarsko), Jacques Timmerman (Belgie).

Řešená agenda

Pavel Martinek dříve v ACE působil v pracovní skupině zaměřené na standardy a pojištění. Výsledkem této práce byl přínos zjednodušujícího pohledu na naše standardy, ale také poznání zahraničních legislativních opatření, které ČKA využívá při jednání o novelizacích našich zákonů. Poslední dva roky se v představenstvu zaměřil zejména na připomínkování tzv. „zeleného balíčku“ - legislativa řešící energetické úspory budov (tzv. EPBD). Za ACE se vyjadřoval ke sporným bodům jako je zavádění smart-ready indikátoru a k celé řadě dalších změn, které spíše než ke prospěchu energetických úspor směřují k nárůstu práce pro projektanta a především ke zvýšení zátěže koncového spotřebitele. V současnosti se věnuje pracovním návrhům principů cirkulární ekonomiky. Ke zmíněným tématům pravidelně publikuje články v Bulletinu ČKA.

ČKA měla zástupce v nominovaném představenstvu ACE také v letech 2008 - 2010, kdy v radě působil Dalibor Borák. V současné době je v ACE aktivní za ČKA také Michal Fišer, který je spolupředsedou pracovní skupiny pro architektonické soutěže a veřejné zakázky.

Pavel Martinek (*1973)

Pochází ze Zlína, v letech 1993 - 1999 vystudoval Fakultu architektury ČVUT. Diplomovou práci vypracovával v atelieru Ladislava Lábuse. Během studia byl organizátorem „Letní školy architektury“ ve Zlíně a absolvoval praxi v atelieru 1100 Architects v New Yorku. V současnosti pracuje jako nezávislý architekt ve vlastním studiu AMA architekti. S ČKA začal úzce spolupracovat od roku 2012, věnoval se zahraniční praxi na poli standardů a legislativy. V letech 2015 - 2017 byl 2. místopředsedou ČKA, kde se zasadil o vytvoření formátu pravidelného setkávání zástupců Komor středoevropského prostoru, otevřel diskuzi o změnách podoby standardů a byl členem grémia České ceny za architekturu.


O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a řadu dalších akcí.

KONTAKT PRO MÉDIA

Tereza ZEMANOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů,
e-mail: tereza.zemanova@cka.cz, mobil: +420 777 464 453