Přeskočit na obsah

Zápisy do katastru nemovitostí

Termín
15. 9. 2020
Čas
09:00 - 14:00
Kategorie
Jiné
Místo konání
Praha
Počet bodů
2

Anotace:

 •         Přehled základních předpisů

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

 •         Druhy zápisů do katastru nemovitostí

(zápisy práv do katastru nemovitostí - vklad, záznam poznámka, zápisy jiných údajů, užití správního řádu při zápisech do katastru nemovitostí)

 •         Společná ustanovení pro zápisy práv do katastru nemovitostí

(písemnosti v listinné a elektronické podobě jako podklad pro zápis práv do katastru nemovitostí, vlastnoruční podpis, úředně ověřený podpis, uznávaný elektronický podpis, prokazování pravosti podpisu, geometrický plán jako součást listiny, označování nemovitostí v listinách pro zápis práv, pojem plomba a její význam, pořadí zápisů práv, právní účinky zápisu práv)

 •         Vklad

(práva zapisovaná do katastru nemovitostí včetně práva stavby, rozhodnutí o povolení vkladu jako podklad pro provedení vkladu, účastníci vkladového řízení, zahájení vkladového řízení s návrhem nebo bez návrhu, náležitosti návrhu na vklad, přílohy návrhu na vklad, vyznačení plomby, informování o vyznačení plomby zpětvzetí návrhu na vklad, zúžení návrhu na vklad, přezkum vkladové listiny soukromé a veřejné, lhůta pro povolení vkladu, zamítnutí vkladu, opravné prostředky)

 •         Záznam

(práva zapisovaná záznamem, kdo podává návrh na záznam, přílohy návrhu na záznam, rozsah přezkumu při záznamu, provedení či neprovedení záznamu)

 •         Poznámka

(druhy poznámek – k osobě, k nemovitosti, poznámka spornosti, provedení zápisu poznámky, výmaz poznámky)

 •         Zápisy jiných údajů do katastru nemovitostí

(označování nemovitostí v listinách pro zápis jiných údajů, zápis změny hranice katastrálního území, zápis údajů o nové budově, která je součástí pozemku, zápis budovy, která je samostatnou nemovitostí, význam přestávku, další zapisované údaje do katastru nemovitostí, podklady pro zápis jiných údajů a jejich změn, přejímání údajů z jiných informačních systémů a registrů, lhůty pro zápis do katastru nemovitostí)

 •         Judikatura

(judikatura Nejvyššího soudu, vrchních soudů a krajských soudů týkající se zápisů do katastru nemovitostí)

 Datum konání: 15. 9. 2020 od 9 do 14 hod

 Místo konání: Studio Axis Praha (Centrum vzdělávání)

 Vložné: 1 490,- Kč za osobu (sleva 10% pro členy ČKA)

 Kontaktní osoba: Ing. Petr Dolejš, e-mail:  studio@studioaxis.cz, tel.: 234 221 123 - 124

Přednášející:  JUDr. Eva Barešová

 Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 2

 Více informací