Přeskočit na obsah

Stavby a ochrana životního prostředí

Termín
20. 4. 2021
Čas
09:00 - 13:00
Kategorie
Webinář
Místo konání
On-line
Počet bodů
2

Anotace:

Včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku. - stručný přehled relevantní legislativy EU - stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.) · základní pojmy a instituty ve vztahu k předpisům na ochranu životního prostředí, ochrana veřejných zájmů v územním plánování, územním a stavebním řízení (1) - posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.) · zjišťovací řízení, stanovisko EIA, tzv. coherence stamp (ověření případných změn záměru), specifika územního a stavebního řízení v případě EIA záměrů (2), posuzování vlivů záměrů s možnými vlivy na lokality soustavy Natura 2000 – odchylky - ochrana přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.) · územní systémy ekologické stability, významné krajinné prvky, kácení dřevin, krajinný ráz, územní a druhová ochrana přírody (včetně výjimek) - ochrana zemědělské a lesní půdy (zákon č. 334/1992 Sb., zákon č. 289/1995 Sb.) · souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ZPF, odvody za odnětí · odnětí pozemků plnění funkcí lesa - ochrana vod (zákon č. 254/2001 Sb.) · povinnosti stavebníků podle vodního zákona, specifický režim pro povolování vodních děl (3) - další aspekty ochrany životního prostředí v případě staveb · ochrana ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.) · nakládání s odpady podle nového zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.) · integrované povolení (zákon č. 76/2002 Sb.) · tzv. liniový zákon (zákon č. 416/2009 Sb.), jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny (4) - tzv. rekodifikace stavebního práva · nejvýznamnější změny na úseku ochrany životního prostředí navrhované ve stavebním zákoně (sněmovní tisk č. 1008) i tzv. změnovém zákoně (sněmovní tisk č. 1009).

Datum konání: 20. 4. 2021 od 9 do 13 hod

Místo konání: On-line

Vložné: 1.490,-Kč za osobu včetně DPH

Kontaktní osoba: Ing. Petr Dolejš, e-mail:  studio@studioaxis.cz, tel.: 234 221 123 - 124

Přednášející: JUDr. Libor Dvořák, Ph.D. (ředitel legislativního odboru, Ministerstvo životního prostředí)

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 2

Více informací