Přeskočit na obsah

Nový stavební zákon a jeho dopady ve vodním hospodářství

Termín
28. 11. 2023
Čas
09:00 - 14:00
Kategorie
Seminář
Místo konání
Praha
Počet bodů
2

Anotace:

   Představení základních východisek, pojmů a postupů nového stavebního zákona, přechodná ustanovení

  (postup přípravy nového stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, zejména zákona o jednotném environmentálním stanovisku, geneze základních východisek a jejich představení, představené nových pojmů, jednotlivých druhů staveb a postupů nového stavebního zákona a jejich dopad do povolovacích postupů ve vodním hospodářství, postupy v přechodném období a jeho nabíhání, aplikace přechodných ustanovení)

   Změny v územním plánování

  (základní východiska v územním plánování, základní vztahy mezi jednotlivými druhy územně plánovací dokumentace a podpůrnými dokumenty, základní práva a povinnosti jednotlivých aktérů v územním plánování, speciality pro vymezování vodních děl)

   Úprava vztahů v území – plánovací smlouvy a vyjadřovací činnost vodáren

  (zavedení plánovacích smluv, jejich úprava, strany, pravidla a vymahatelnost, základní východiska vyjadřovací činnosti vodáren, práva a povinnosti vodáren při vyjadřování a jejich postavení v povolovacích procesech, náležitosti žádostí o vyjádření a vyjádření samotných)

   Změny v přípravě, povolování a dalších postupů týkajících se vodních děl a nakládání s vodami

  (představení změn v přípravě, povolování a dalších postupů týkajících se záměrů vodních děl a souvisejícího nakládání s vodami, postavení stavebníka vodního díla a obsah žádosti o povolení záměru a dalších podkladů)

   Jednotné environmentální stanovisko

  (představení nové úpravy závazných stanovisek a jednotného environmentálního stanoviska, jeho základní principy, obsah a náležitosti jednotného environmentálního stanoviska a postup žádosti o vydání)

   Související změny vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích, výkon státní správy, změny v postavení vodoprávních úřadů a správců povodí, informační systémy, kontrola a soudní přezkum

  (Představení souvisejících změn vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích, změny ve výkonu státní správy v souvislosti se zrušením kompetencí vodoprávních úřadů a správců povodí při povolování vodních děl, vliv na povolování nakládání s vodami a další změny, zavádění nových informačních systémů veřejné správy (portál stavebníka, národní geoportál územního plánování a dalších), kontrola nad vodními díly ze strany stavebních úřadů a pravidla

   Datum konání: 28. 11. 2023

   Místo konání: Praha

   Vložné:  1.990,-Kč za osobu včetně DPH (sleva pro členy ČKA 10%)

   Kontaktní osoba: Ing. Petr Dolejš, tel.: 234 221 123 - 124, e-mail: studio@studioaxis.cz

   Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CŽV: 2

   Více informací zde