Přeskočit na obsah

Nový stavební zákon - školení

Termín
21. 6. 2023
Čas
09:00 - 16:00
Kategorie
Akce ČKA
Místo konání
on-line
Počet bodů
5
Více informací
cka.cz
Nový stavební zákon - školení

Komplexní průvodce novým zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění přijatých novel a souvisejících zákonů.

Na jaře schválil Parlament soubor změn nového stavebního zákona. Díky politické shodě všech parlamentních stran je jasné, že dlouho očekávaná reforma stavebního práva skutečně nabyde účinnosti, a to již od 1. 1. 2024 pro vyhrazené stavby a od 1. 7. 2024 pro územní plánování, všechny ostatní stavby a jako celek.

ČKA proto nabízí všem členům základní vzdělávací seminář o nové právní úpravě pro architekty, kteří ji budou používat. 

Přednášející specialisté na územní plánování a stavební právo z advokátních kanceláří HAVEL & PARTNERS a Frank Bold Advokáti popíší obsah hlavních norem nového stavebního zákona a jeho novel a vysvětlí i pozadí, důvody a příčiny jednotlivých ustanovení a jejich změny v průběhu legislativního procesu, na kterém se aktivně podíleli jako členové autorského kolektivu, který připravil věcný záměr nového stavebního zákona i původní návrh jeho paragrafového znění.

Seminář je vhodný jako základní průřezové seznámení se s novým stavebním zákonem pro všechny uživatele stavebního práva a složkových zákonů používaných ve stavebnictví.

Termín: 21. června 2023, 9.00 -16.00 hodin (pauza od 12.00 do 13.00 hod.)

Přednášející: Mgr. František Korbel, Ph.D., Mgr. Pavel Černý

Forma: on-line

Cena: zdarma pro členy ČKA, 3.000,- Kč bez DPH pro ostatní účastníky, tj. 3.630 Kč vč. DPH (variabilní symbol pro platbu 4230621, číslo účtu: 279316984/0300)

V případě zájmu o účast, prosíme o vyplnění formuláře zde, nejlépe do pátku 16. června. 

Záznam ze semináře bude pro autorizované osoby k dispozici po přihlášení na webu ČKA.

Program:

  • Zadání, důvody a cíle rekodifikace veřejného stavebního práva
  • Schválení a postupný náběh účinnosti nového stavebního zákona
  • Přechodná ustanovení pro úřady, územní plánování i stavební řád
  • Princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko
  • Digitalizace
  • Institucionální (ne)reforma (včetně sporů o ní a jejích změn)

-       původní návrh organizace státní stavební správy

-       schválená reforma stavební správy

-       výsledné uspořádání stavebních úřadů

-       řešení dotčených orgánů

  • Územní plánování

-       Hierarchie, obsah a vztahy územně plánovacích dokumentací

-       pořizování

-       jednotný standard

-       architektonické a urbanistické soutěže

-       plánovací smlouvy

  • Stavební hmotné právo

-       smysl a důvody novinek a změn

-       kvalitativní a obsahové požadavky na výstavbu

-       územní požadavky 

-       technické požadavky

-       prováděcí vyhlášky, městské stavební předpisy a normy

-       kategorizace staveb

-       dokumentace staveb

-       výjimky

  • Stavební procesní právo

-       smysl a důvody novinek a změn

-       jednotné a jediné řízení o povolení stavby

-       vyjadřování DOSSů a správců sítí

-       součinnost stavebníka a úřadu

-       věcná a časová koncentrace námitek

-       opravné prostředky, zákaz instančního ping-pongu

-       kolaudace

-       odstraňování staveb

  • Dotazy a diskuse  

Přednášející:

Mgr. Pavel Černý

Advokát a partner v kanceláři Frank Bold Advokáti. Přímo se podílel na přípravě paragrafového znění původního návrhu nového stavebního zákona ve spolupráci s Hospodářskou komorou a Ministerstvem pro místní rozvoj. Byl také hlavním právním expertem při přípravě připomínek k novelizaci pro Platformu pro zdravý stavební zákon, která zastupuje klíčové profesní asociace, jako je Česká komora architektů, Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy nebo Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS a člen představenstva ČAK, specialista na legislativu, veřejnou správu, digitalizaci a stavebnictví. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti, který stál za přijetím nového občanského zákoníku. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Působí na katedře správního práva Právnické fakulty UK v Praze a na katedře urbanismu Fakulty umění a architektury TU v Liberci. Byl vedoucím autorského kolektivu původního návrhu nového stavebního zákona. V roce 2016 obdržel kolektivní Českou cenu za architekturu za sepis Pražských stavebních předpisů.

Záznam ze školení je k dispozici zde.