Přeskočit na obsah

Co architekt musí označovat razítkem (březen 2007)

Vytvořeno
24. 3. 2023
Aktualizováno
24. 3. 2023
Štítky
výkon povolání, autorizační razítko

Dotaz

Vzhledem k častým dotazům znovu publikujeme seznam dokumentace, kterou architekt musí označit autorizačním razítkem.

Odpověď

Text vyšel v Bulletinu ČKA 3/2007 na str. 47

Pro účely úřední jsou všechny autorizované osoby vykonávající činnost podle § 158 až 160 stavebního zákona a § 13 zákona o výkonu povolání povinny označovat veškeré dokumenty předkládané k projednání za účelem úředním vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka s malým státním znakem České republiky, s uvedením jména autorizované osoby, číslem, pod kterým je vedena na seznamu autorizovaných osob příslušné komory, označením druhu, oboru nebo specializace, pro kterou jí byla autorizace udělena. Dokumenty opatřené autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem musí být jednoznačně identifikovatelné prostoru a čase (místo stavby, klient, stavebník, datum odevzdání apod.) a souvztažné k příslušnému chronologicky vedenému zápisu v deníku autorizované osoby, který je tato osoba povinna vést. V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 zákona o výkonu povolání jsou takto označené dokumenty pro účely úřední veřejnými listinami.

Tento průkaz odborné způsobilosti autorizované osoby a jejího oprávnění vykonávat samostatně profesní praxi postačuje a požadavek na dokládání autorizace ověřenou či neověřenou kopií autorizačního oprávnění je nadbytečný a nezákonný, neboť je v rozporu s ustanovením § 4 stavebního zákona, jakož i s ustanovením § 2 až 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. V případě pochybností je možno ověřit autorizaci nahlédnutím do seznamu autorizovaných osob vedeného příslušnou komorou. Seznamy jsou dálkově přístupné na internetových stránkách www.cka.cc, popřípadě www.ckait.cz.

Označeny musí být
- územněplánovací podklady a dokumentace (zásady územního rozvoje /krajů/, územní plány obcí a regulační plány);
- dokumentace pro územní řízení, zjednodušené územní řízení a územní souhlas;
- dokumentace pro ohlášení stavby a stavební řízení (stavební povolení, změna stavby před dokončením, změna v užívání stavby);
- dokumentace pro provedení stavby;
- dokumentace nezbytných úprav nařízených stavebním úřadem;
- dokumentace k řízení o odstranění stavby;
- dokumentace k řízení o vyvlastnění, je-li vedeno samostatně;
- statický a dynamický výpočet konstrukcí stavby;
- zpráva o průzkumu stavby;
- zpráva o zkoušení a diagnostice stavby;
- prohlášení autorizované osoby o zajištění odborného vedení stavby v těch případech, kdy stavbu provádí pro sebe stavebník sám svépomocí;
- vyznačení autorizované osoby ve stavebním deníku, která je odpovědná za vedení realizace stavby při zahájení, přerušení a při ukončení činnosti
na stavbě;
- záznamy ve stavebním deníku mající konstitutivní charakter, to jest dotýkající se úprav nebo změn projektové dokumentace;
popřípadě dokumentace nebo její část určená pro správní řízení s nimi spojená.

Označovány mohou být
- posudky a odborná stanoviska mající povahu úřední listiny, včetně zápisů do stavebního deníku;
- dokumenty, v nichž autorizovaná osoba prezentuje vlastní kvalifikaci – autorizaci ve vztahu ke klientovi, státu nebo komoře (nevztahuje se
na korespondenci).


Autorizovaná osoba není oprávněna označovat otiskem autorizačního razítka dokumenty, které:

- prokazatelně nevypracovala nebo nad jejichž vypracováním nevykonávala účinný dohled;
- předkládá pro účely úřední v době, po kterou je jí pozastavena autorizace.

Věcně a místně příslušné orgány státní správy a samosprávy jsou případně povinny ověřit pravdivost a věrohodnost údajů o autorizaci. V případě pochybností jsou povinny ověřit pravdivost a věrohodnost údajů dotazem k příslušné komoře, na jejíchž seznamech je autorizovaná osoba vedena.
Pro akceptovaný způsob označování speciální části projektové dokumentace vypracované architektem a specialistou jakožto osobou neautorizovanou a osobou autorizovanou platí následující postupy:
- v případě speciální části dokumentace vypracované autorizovaným architektem samým se do příslušného záhlaví dokumentace podepíše autorizovaný architekt a otiskne k tomuto svému podpisu autorizační razítko;
- v případě speciální části dokumentace vypracované autorizovanou osobou se do příslušného záhlaví dokumentace podepíše autorizovaná osoba a otiskne k tomuto svému podpisu autorizační razítko;
- v případě dokumentace vypracované neautorizovanou osobou se podepíše do příslušného záhlaví speciální části dokumentace osoba neautorizovaná, která tuto speciální část vypracovala, a vedle jejího podpisu otiskne své autorizační razítko nositel zakázky – autorizovaný architekt.