Přeskočit na obsah

Dotazy týkající se autorských práv a jejich ochrany

Vytvořeno
24. 3. 2023
Aktualizováno
24. 3. 2023
Štítky
autorská práva

Dotaz

Odpověď

Mezi často konzultované patří otázky týkající se autorských práv a jejich ochrany, zejména autorství k projektu, vypořádání autorských práv v souvislosti s postoupením práva dílo užít, ochrana autorských práv proti neoprávněnému užití, autorská práva ke stavbě a při změnách stavby atd.

1) Oprávněnost požadavku investora zařadit do smlouvy o dílo na zhotovení projektu ustanovení, kterým na něj přecházejí , zpravidla jako důsledek zaplacení faktury za projekt, autorská práva k projektu, včetně práva s projektem disponovat a podle své vůle jej užít.

Projekt je ve smyslu § 2 autorského zákona autorským dílem. Osobnostní práva jsou nepřevoditelná, autor se jich nemůže vzdát. Může pouze poskytnout právo dílo užít (tzv. licence). Objednatel projektu tedy může nabýt pouze tzv. práva majetková, tj. právo dílo užít způsoby, ke kterým autor poskytl licenci. Zaplacením na něj přechází pouze vlastnické právo k hmotnému substrátu (výtiskům projektu) s právem dílo užít k dohodnutému účelu.

2) Změna dokončené stavby a ochrana autorských práv.

Odpověď je obsažena v ustanovení § 38d písm.b) autorského zákona. Pokud jde změny, které jsou nezbytně nutné a nemění hodnotu stavby, stačí o úmyslu uvědomit autora a na vyžádání mu poskytnout dokumentaci stavby vystihující změnu. Má-li dojít ke změnám nad rámec této zákonné výjimky, je třeba souhlasu autora.

3) Postup architekta před převzetím zakázky rozpracované jiným architektem (inženýrem) do určité výkonové fáze.

Zakázku je možné převzít pouze se souhlasem autora předchozí fáze. Pouhé tvrzení objednatele (investora), že souhlas autora získal a je s ním vypořádán není dostačující a je nutné postupovat podle § 26 PEŘ ČKA. Pokud má ve fázi dalšího užití dojít k změně dosavadního díla nad rámec pouhého rozpracování, je nutný souhlas původního autora.

4) Postup při prodeji stavebního pozemku zatíženého územním rozhodnutím.

Současně s kupní smlouvou je třeba uzavřít smlouvu o postoupení práv k užití dokumentace obsahující návrh stavby z prodávajícího na kupujícího s tím, že s postoupením práva k užití díla musí souhlasit autor.

5) Autorská práva k územnímu plánu.

Územní plán po vydání (dříve vyhláškou, nyní opatřením obecné povahy) nepodléhá autorskoprávní ochraně a do pravomoci obce patří provádět kvalifikovaným způsobem jeho změny. To se netýká návrhu ani konceptu územního plánu, které podléhají autorskoprávní ochraně.

6) Práva k dílu vytvořenému v zaměstnaneckém poměru.

Práva k dílu vytvořenému v zaměstnaneckém poměru vykonává zaměstnavatel, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak. Jde však pouze o výkon majetkových práv. Osobnostní práva autora zůstávají nedotčena. Po skončení zaměstnaneckého poměru zůstává výkon majetkových práv zaměstnavateli. Nedokončí-li zaměstnanec dílo před skončením zaměstnaneckého poměru, má zaměstnavatel právo dílo dokončit.