Přeskočit na obsah

K formám výkonu povolání autorizovaného architekta

Vytvořeno
24. 3. 2023
Aktualizováno
24. 3. 2023
Štítky
výkon povolání, autorizační zákon

Dotaz

Je v souladu s autorizačním zákonem možné, aby autorizovaný architekt vykonával pozici jednatele a společníka ve svou různých s.r.o.?

Odpověď

Z pohledu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů ani žádného vnitřního řádu ČKA není výkon povolání ve více společnostech s ručením omezeným vyloučen.

Pro jistotu však poukazuji na zákon o obchodních korporacích, který upravuje v § 199 zákaz konkurence, kde se uvádí, že jednatel společnosti nesmí bez svolení všech společníků

a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.

Pro úplnost poukazuji na novelizaci zákona o obchodních korporacích, která vstoupí v účinnost od 1. ledna 2021. Základem novelizace je ustanovení § 62:

(1) Na osobu, která se fakticky nachází v postavení člena voleného orgánu, přestože jím není, a bez zřetele k tomu, jaký vztah k obchodní korporaci má, se použijí ustanovení tohoto zákona o nepřípustnosti konkurenčního jednání a ustanovení občanského zákoníku a tohoto zákona o povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a následcích porušení této povinnosti.

(2) Ustanovení tohoto zákona o střetu zájmů člena voleného orgánu se na osobu uvedenou v odstavci 1 použijí obdobně, s výjimkou § 54 odst. 4 a § 56 odst. 2. O možném střetu zájmů nebo o úmyslu uzavřít smlouvu s obchodní korporací informuje osoba uvedená v odstavci 1 statutární orgán a kontrolní orgán; nebyl-li kontrolní orgán zřízen, informuje nejvyšší orgán.