Přeskočit na obsah

K ochraně autorství původního projektu při změně stavby před dokončením

Vytvořeno
24. 3. 2023
Aktualizováno
24. 3. 2023
Štítky
autorská práva, převzetí zakázky, licence

Dotaz

Máme vydané stavební povolení (výsledek spojeného územního a stavebního řízení) na stavbu rodinného domu. S autorem projektu jsme se rozešli a rozhodli se zcela změnit pojetí stavby. Zachovány budou pouze rozměry stavby – na základě tohoto nám stavební úřad umožnil nežádat o nové stavební povolení, nýbrž o změnu stavby před dokončením. Je tomuto potřeba souhlas autora původního projektu?

Odpověď

Odpověď na otázku závisí především na skutečnosti, do jaké míry či zda vůbec užije autor nového projektu projekt původní. Je-li to skutečně tak, že z původního projektu zůstanou zachovány pouze rozměry stavby, pak se domnívám, že nepůjde o užití autorského díla ve smyslu autorského zákona a licence či souhlas původního autora není třeba. Byly-li by však zachovány také vnitřní dispozice či jiné motivy původního návrhu, pak by počínání – došlo-li by k němu bez souhlasu původního autora – bylo možno označit jako zásah do autorského práva. Samotná okolnost, že bylo na projekt již vydáno stavební povolení, však autorskoprávní nárok na nové řešení nezakládá. Zároveň je však nutné Vás upozornit na ustanovení § 26 odst. 3 Profesního a etického řádu ČKA, který uvádí: „Architekt nepřevezme rozpracovanou zakázku bez vědomí jejího původního zhotovitele. Před převzetím za­kázky musí architekt neprodleně a písemně informovat o zakázce jejího původního zhotovitele a ověřit, zda pů­vodní zhotovitel a zadavatel jsou řádně vypořádáni. Pů­vodní zhotovitel je povinen se k této písemné informaci vy­jádřit ve lhůtě jednoho měsíce od jejího doručení; neučiní-li tak, má se za to, že souhlasí. Pokud původní zhotovitel se zadavatelem řádně vypořádáni nejsou, architekt rozpraco­vanou zakázku nepřevezme, ledaže požadavky původního zhotovitele jsou s ohledem na smlouvu uzavřenou mezi ním a klientem zjevně nepřiměřené a převzetím zakázky nebudou dotčena autorská práva původního zhotovitele.“ Domnívám se, že uvedenou situaci by bylo možné interpretovat jako převzetí zakázky, a doporučuji nastupujícímu architektovi výše uvedenou povinnost naplnit.