Přeskočit na obsah

K oprávnění architekta zpracovávat statický posudek (prosinec 2011)

Vytvořeno
24. 3. 2023
Aktualizováno
24. 3. 2023
Štítky
výkon povolání, statika, rozsah oprávnění

Dotaz

Stanovisko MMR potvrzuje výklad zákona č. 360/1992 Sb., který se týká oprávnění autorizovaného architekta zpracovávat statickou část projektové dokumentace pozemní stavby.

Odpověď

Dne 26. 11. 2011 bylo České komoře architektů doručeno stanovisko ředitelky Odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Toto stanovisko potvrzuje výklad zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, dlouhodobě prosazovaný Českou komorou architektů, který se týká oprávnění autorizovaného architekta zpracovávat statickou část projektové dokumentace pozemní stavby.

Ministerstvo pro místní rozvoj přijalo a nadále bude uplatňovat názor, vyplývající z rozsahu odpovědnosti autorizovaného architekta uvedeného v § 159 odst. 2 stavebního zákona. Z něho vyplývá oprávnění projektanta uvážit, zda je ke zpracování statického posouzení způsobilý sám, či zda (v případě staticky náročnějších staveb) na tuto část projektu najme specialistu. Za toto rozhodnutí nese profesní odpovědnost, vyjádřenou v níže citovaném § 159.

Stejnou úvahu lze tak analogicky aplikovat na všechny další „speciální“ části projektové dokumentace.

§ 159 odst. 2 stavebního zákona

„Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.“

Eva Faltusová, březen 2012