Přeskočit na obsah

K otázce autorských práv k realizované krajinářské úpravě

Vytvořeno
2. 5. 2023
Aktualizováno
5. 5. 2023
Štítky
autorská práva, autorské dílo, autorský zákon

Dotaz

Město před dvaceti lety provedlo projekt revitalizace sadů, které jsou památkově chráněny. Nyní zvažujeme další kompletní revitalizaci a zajímá nás, zdali je dle autorského zákona nutné zakázku zadat autorům původní revitalizace.

Odpověď

K této otázce jsou možné dva přístupy – v první řadě lze přistupovat k sadu jako k dokončené (krajinné) stavbě a postupovat podle § 38d autorského zákona který uvádí, že „Do práva autorského nezasahuje ten, kdo /…/ b) architektonické dílo vyjádřené stavbou, výkresem nebo plánem užije pro účely udržovacích prací anebo změny dokončené stavby, v míře nezbytně nutné a při zachování hodnoty architektonického díla; je-li to opodstatněné významem architektonického díla a lze-li to na něm spravedlivě požadovat, je povinen předem uvědomit o svém úmyslu autora a na vyžádání mu poskytnout dokumentaci stavby včetně vyobrazení, vystihující stav před provedením změn.“ Aplikací uvedeného ustanovení lze dojít k závěru, že není neoprávněným zásahem do autorského díla navržení a provedení změny krajinářské stavby v rozsahu nezbytně nutném a při zachování hodnoty díla jinou osobou, přičemž není nutno k zásahu do díla obstarávat souhlas původních autorů. Druhou možností výkladu je na situaci ustanovení § 38d neaplikovat, a to z toho důvodu, že v této situaci se nejedná o stavbu v běžném slova smyslu a případy zásahu do autorských práv na základě zákonné licence by neměly být vykládány extenzivně. Následkem tohoto výkladu by byla povinnost zadat projekt revitalizace původním autorům. Bohužel k této konkrétní otázce není prozatím k dispozici judikatura. Osobně bych spíše doporučila cestu ochrany autorských práv a pokusila domluvit na provedení zakázky s původními autory projektu revitalizace.