Přeskočit na obsah

K pojmu „charakter území“

Vytvořeno
17. 10. 2023
Aktualizováno
17. 10. 2023
Štítky
územní plán, stavební zákon

Dotaz

Může odbor územního plánování použít níže uvedenou obecnou formulaci k posuzování stavby v dané lokalitě bez toho, aby byl tzv. „charakter území“ v rámci územního plánu popsán, či byly dopředu stanovené regulativy pro danou oblast. V řešeném území je zpracován územní plán, není zpracován regulační plán, je pouze určena možná podlažnost, využití plochy a procento zastavěnosti. Definice zní takto: „Charakter území se určuje zejména podle funkčního využití, struktury a typu zástavby, uspořádání veřejných prostranství, dalších prvků prostorového uspořádání a urbanistických, architektonických, estetických, kulturních a přírodních hodnot území, včetně jejich vzájemných vztahů a vazeb, a to především vymezením v územním plánu.“ Jedná se mi v o to, zda musí být předem v rámci územního plánu a dané lokality specifikovány, či zda je možné úředníkem toto využít k subjektivnímu posouzení každé stavby vůči nepopsanému charakteru území.

Odpověď

Popsaný postup úřadu územního plánování je v souladu se stavebním zákonem a rovněž metodikou MMR (https://www.mmr.cz/getmedia/a88cf218-05a1-42b6-afb9-ee49b1faa039/Zavazne-stanovisko-2018-01-12.pdf?ext=.pdf). Citovaná definice charakteru území je předmětem úpravy § 19a stavebního zákona. Úřad územní plánování posuzuje soulad s charakterem prostřednictvím hodnocení souladu záměru s cíli a úkoly územního plánování (§ 19 odst. 1 písm. d) stavebního zákona. Bránit se lze tedy především věcně – zdůvodněním, že záměr charakter území nenarušuje, resp. že je charakter území úřadem nesprávně popsán.

Eva Faltusová