Přeskočit na obsah

K postupu v případě nesouhlasu se závazným stanoviskem

Vytvořeno
24. 3. 2023
Aktualizováno
24. 3. 2023
Štítky
závazné stanovisko, ochrana před nečinností

Dotaz

Odbor památkové péče odmítá vydat závazné stanovisko a jeho vydání podmiňuje nesmyslnými požadavky. Jak je možné se proti nevydání stanoviska nebo proti vydání zamítavého závazného stanoviska bránit, je možné podat odvolání?

Odpověď

Je nutné odlišit, zda dotčený správní orgán stanovisko nevydá vůbec, nebo zda vydá stanovisko zamítavé.

V případě, že dotčený orgán závazné stanovisko vydat zcela odmítne nebo je ve lhůtě 30 dní nevydá, aniž by tak učinil řádným správním procesním postupem, je nutné učinit podle § 80 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, kroky proti nečinnosti správního orgánu, popřípadě upozornit na podjatost konkrétní osoby, je-li tu důvodné podezření, že tak činí z důvodů vlastního osobního nebo věcného angažmá ve věci samé. Na nečinnost orgánu je třeba upozornit orgán jemu nadřízený, a ten buď nařídí nečinnému orgánu stanovisko vydat (popřípadě může usnesením věc atrahovat /převzít/ a vydat stanovisko sám, pověřit vydání orgán jiný nebo přiměřeně prodloužit lhůtu k jeho vydání). Prokazatelné záměrné nevydání stanoviska ve stanovených lhůtách a nečinnost správního orgánu jsou navíc důvodem pro uplatnění odpovědnosti správního orgánu za škody způsobené při výkonu veřejné moci nesprávným úředním postupem; podrobnosti stanovuje zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Proti zamítavému závaznému stanovisku vydanému do správního řízení (územního, stavebního, speciálního stavebního) nelze činit vůči orgánu přímé kroky. Je nutné vyčkat, až na jeho základě vydá stavební úřad zamítavé rozhodnutí, a následně se proti tomuto rozhodnutí odvolat právě z důvodu nezákonného závazného stanoviska dotčeného orgánu. Je-li stanovisko vydáno jako závazné před zahájením meritorního správního řízení (což v některých případech vyloučeno není, například právě v památkové péči), je možné uplatnit v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu mimořádné opravné prostředky a dát podnět k přezkumu podle § 94 an. správního řádu, popřípadě podat soudní žalobu správní místně příslušnému krajském u soudu, správnímu senátu.