Přeskočit na obsah

K požadavku na úhradu víceprací

Vytvořeno
29. 3. 2023
Aktualizováno
29. 3. 2023
Štítky
vícepráce, projektová dokumentace, smlouva o dílo

Dotaz

Může stavební firma opakovaně požadovat navýšení ceny stavby v rámci změnových listů v průběhu stavby a opakovaně se odvolávat na chybějící množství, resp. nesrovnalosti ve specifikaci ve výkazu výměr a prováděcí dokumentaci, když měla od začátku k dispozici pro nacenění stavebních prací v rámci výběrového řízení prováděcí projekt a mohla na toto upozornit?

Odpověď

Pokud ve smlouvě mezi klientem a stavební firmou není uvedeno něco jiného, postupuje se podle zákona, konkrétně: § 2594 odst. 1 občanského zákoníku

Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

V  daném případě investor předal stavební firmě zpracovanou prováděcí dokumentaci včetně výkazu výměr, tuto měla stavební firma zkontrolovat, a pokud by zjistila chyby, měla na to investora upozornit. Pokud tak neučinila, nemá právo na úhradu vzniklých víceprací.

Eva Faltusová