Přeskočit na obsah

K úpravám realizované stavby mateřské školy

Vytvořeno
31. 7. 2023
Aktualizováno
2. 8. 2023
Štítky
autorské dílo, autorský zákon, odměna, vnitřní řády

Dotaz

Obrátila se na mne starostka jedné malé obce. Zamýšlí přistavět ke stávající mateřské škole další třídu – tzn. pravděpodobně další „křídlo“ budovy mateřské školy. Budova MŠ je postavena relativně nově, přibližně 5 let. Autorem této stavby je architekt, kterého obec již nechce poptávat z důvodu určitých neshod při zpracování jiných zakázek, a proto poptala obec náš ateliér. Jsem si vědoma ustanovení Profesního a etického řádu ČKA § 26 odst. 5, na který jsem upozornila i zastupitelstvo obce. Pokud bychom o zakázce informovali předchozího architekta a vyžádali si stanovisko či konzultace nového záměru, jaké by byly smluvní vztahy a honorář za takové stanovisko/konzultace původního architekta? Do jaké míry má právo do nového návrhu zasahovat?

Odpověď

V první řadě je třeba přezkoumat smlouvu uzavřenou mezi původním projektantem a obcí a zjistit, zda smlouva řeší problematiku licence a zda má na jejím základě obec právo do stavby zasahovat bez souhlasu autora. Pokud obec smluvně zajištěné oprávnění nemá, je třeba posoudit, zda se jedná o případ, kdy licence vzniká na základě zákona. U realizovaných děl je autorským zákonem stanoven zvláštní režim ochrany – § 38d autorského zákona, který uvádí, že do autorského práva nezasahuje ten, kdo architektonické dílo vyjádřené stavbou, výkresem nebo plánem užije pro účely udržovacích prací anebo změny dokončené stavby, v míře nezbytně nutné a při zachování hodnoty architektonického díla; je-li to opodstatněné významem architektonického díla a lze-li to na něm spravedlivě požadovat, je povinen předem uvědomit o svém úmyslu autora a na vyžádání mu poskytnout dokumentaci stavby včetně vyobrazení, vystihující stav před provedením změn.

Je tedy třeba posoudit, zda bude plánovaný zásah proveden v mezích § 38d (za respektování § 11) autorského zákona. Ustanovení § 38d připouští zásah do realizovaného architektonického autorského díla i bez souhlasu autora, pokud jde o zásah v míře nezbytně nutné a je přitom zachována architektonická hodnota díla. Pojem „míra nezbytně nutná“ je podle komentářové literatury třeba vykládat spíše restriktivně. Nezbytnost změn může vyplývat např. z faktického stavu stavby (nutnost oprav, přizpůsobení změnám v obvyklém užitném standardu v důsledku běhu času apod.) nebo z nutnosti vyhovět předpisům veřejného, zejména stavebního práva. Ne/zachování hodnoty díla je v českém právním prostředí posuzováno jako objektivní skutečnost, závazně je tedy posoudí až soud. V případě objektivní potřeby rozšířit kapacitu stavby by mohla být tato podmínka naplněna. To by znamenalo, že původní projektant do vašeho návrhu svévolně zasahovat nemůže. Ustanovení § 38d dále uvádí, že je-li to opodstatněné významem architektonického díla a lze-li to na něm spravedlivě požadovat, je ten, kdo architektonické autorské dílo užívá, povinen předem uvědomit o svém úmyslu autora a na vyžádání mu poskytnout dokumentaci stavby včetně vyobrazení, vystihující stav před provedením změn. Obdobné právo ukládá autorovi také ustanovení § 11, dle něhož je osobnostním právem autora kontrolovat, že dílo není užíváno způsobem, který snižuje jeho hodnotu.

Původnímu autorovi je tedy v každém případě třeba umožnit výkon autorského dohledu. Jak správně uvádíte, vedle toho stojí povinnost řídit se § 26 PEŘ ČKA, v tomto případě především § 26 odst. 5, dle něhož architekt nepřevezme zakázku, jejímž předmětem je změna zrealizovaného díla, zejména pokud jde o dílo zrealizované podle návrhu, projektu nebo plánu žijícího architekta, bez předchozího upozornění zadavatele na tuto skutečnost. Před převzetím zakázky musí architekt neprodleně a prokazatelně informovat o zakázce autora původního návrhu, projektu nebo plánu a podle možností si od něj vyžádá stanovisko nebo konzultaci k zakázce, popřípadě ho vyzve ke spolupráci.

Co se týče odměny / honoráře za výkon autorského dohledu, stanoví se obvykle hodinovou sazbou. Vzhledem k tomu, že rozsah této činnosti může být různý, jsou různé i způsoby nastavení odměny za tuto spolupráci. V každém případě jde o odměnu smluvní, závislou na dohodě stran.

Připravila Eva Faltusová