Přeskočit na obsah

Měření výšky okenního parapetu

Vytvořeno
24. 3. 2023
Aktualizováno
24. 3. 2023
Štítky
technické požadavky na stavby, ČSN

Dotaz

Mám dotaz na výklad §26 odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb.: „Okenní parapety v obytných a pobytových místnostech, pod nimiž je volný venkovní prostor hlubší než 0,5 m, musí být vysoké nejméně 850 mm od úrovně podlahy nebo musí být doplněny zábradlím nejméně do této výšky.“ Trochu není jasné, jestli se věta "pod nimiž je volný venkovní prostor hlubší než 0,5 m" vztahuje k parapetům nebo místnostem a odkud se tedy výška 500mm počítá. Já se domnívám, že od úrovně podlahy k upravenému terénu, jak je uvedeno i v ČSN 73 4301, čl. 5.1.3.2.Referentka tvrdí, že se to měří od parapetu.

Odpověď

Právní oddělení vzneslo dotaz na MMR, odbor stavebního řádu. Ředitelka odboru stavebního řádu Ing. Žanet Hadžić zaslala následující odpověď:

K vašemu dotazu na stanovení výchozí úrovně měření volného venkovního prostoru pod okenními parapety při určení hloubky 0,5 m k upravenému terénu v souvislosti s výkladem § 26 odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), sděluji, že podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje Ministerstvo pro místní rozvoj ("dále jen „ministerstvo“) mimo jiné informační metodickou pomoc vyšším územně samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením. Zákon neukládá ani neumožňuje ministerstvu poskytování odborných stanovisek a rad fyzickým osobám či právnickým osobám. K výše uvedené problematice se ministerstvo může vyjádřit pouze v obecné rovině, neboť mu nepřísluší vyjadřovat se ke konkrétním řízením, ani jinak zasahovat do působnosti stavebních nebo jiných úřadů. Stanovisko je proto jen obecně vyjádřeným právním názorem pro aplikaci ustanovení právního předpisu v působnosti ministerstva.

V souladu s ustanovením § 26 odst. 5 vyhlášky musí být „okenní parapety v obytných a pobytových místnostech, pod nimiž je volný venkovní prostor hlubší než 0,5 m, vysoké nejméně 850 mm od úrovně podlahy nebo musí být doplněny zábradlím nejméně do této výšky“.

V normě ČSN 73 4301 Obytné budovy v bodě 5.1.3.2. je stanoveno: „okenní parapety v obytných a pobytových místnostech, pod nimiž je volný venkovní prostor hlubší než 500 mm (měřeno od úrovně podlahy nadzemního podlaží k upravenému terénu) musí být nejméně 850 mm vysoké nebo musí být doplněny zábradlím nebo jiným řešením nahrazujícím funkci zábradlí nejméně do této výšky. Výška parapetu se měří od povrchu podlahy k horní hraně vnitřního obkladu parapetu“.

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů nestanovuje konkrétní detailní technické podrobnosti a požadavky pro navrhování jednotlivých konstrukcí staveb, to je úlohou technických norem (dále jen „ČSN“). V případě vysvětlení způsobu měření volného venkovního prostoru pod okenním parapetem k upravenému terénu lze odkázat na ČSN 73 4301 Obytné budovy. Měření se provádí od úrovně podlahy nadzemního podlaží k upravenému terénu.

Pro úplnost sděluji, že ustanovení § 27 vyhlášky č. 268/2009 Sb. řeší ochranu zábradlím, nebo jinou zábranou před nebezpečím pádu osob nebo zvířat. Ustanovení 27 vyhlášky odkazuje na normové hodnoty, konkrétně na normu ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí, podle kterých se rozhoduje o zřízení zábradlí, uvedených v ČSN 74 3305, článku 5 bod 5.1.1, tabulce č. 1 – „Mezní rozměry volného prostoru“ a v příloze A normy – „Měření hloubky volného prostoru“ jsou rozkresleny jednotlivé příklady.