Přeskočit na obsah

Oprávnění vypracovávat územně-plánovací dokumentaci a podklady

Vytvořeno
24. 3. 2023
Aktualizováno
24. 3. 2023
Štítky
územní plán, zpracovatel, kvalifikace

Dotaz

Jako pořizovatelé ÚP a jejich změn pro obce se v současné době potýkáme s nedostatkem zpracovatelů územních plánů a jejich změn a územních analytických podkladů. Může pracovník s VŠ vzděláním (fakulta stavební VÚT Brno, obor pozemní stavby, absolvent v roce 1981, praxe v úseku územního plánování, zkouška zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování a stavebního řádu) vypracovat územně plánovací dokumentaci? Nebo je nutné složit autorizační zkoušky?

Odpověď

Pracovník, byť má VŠ vzdělání, není v tomto okamžiku oprávněn vypracovávat územně plánovací dokumentaci a podklady. Pro tento účel se na jeho vzdělání, dosažené na fakultě stavební VÚT Brně v oboru pozemní stavby nehledí ani jako na vzdělání příbuzné, byť dlouhodobě pracuje na úseku územního plánování. Rovněž zkouška zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování, ani zkouška na úseku stavebního řádu, tento nedostatek neodstraňují a vzdělanostní handicap nenahrazují. Všechny tyto skutečnosti mohou být pouze podpůrně zváženy při autorizační zkoušce. Není vzhledem k popsanému oprávněn zpracovávat územně plánovací dokumentaci, ledaže se tak děje ve spolupráci a v součinnosti s osobami odborně způsobilými a oprávněnými k samostatnému výkonu povolání (tj. buď osobami autorizovanými, nebo registrovanými, což se týká profesionálů přišedších k výkonu profese do ČR ze zemí EU). Podmínkou pro samostatný výkon profese je pro občana ČR vždy autorizace, a to nejméně pro obor „územní plánování“. Pro tento obor však musí být předloženo k autorizační zkoušce portfolio s pracemi v oboru. Ve výjimečných případech, pokud není možno doložit práce, lze požádat o výjimku ze vzdělání, což představuje kromě standardního průběhu autorizační zkoušky, tj. písemné zkoušky z práva a ústního pohovoru nad portfoliem prací a doplnění zkoušky z práva, též vykonání samostatné části zkoušky z územního plánování, skládající se v tomto případě jednak z dějin urbanismu a územního/prostorového plánování, jednak z teorie územního plánování, a to vše v rozsahu státní závěrečné zkoušky na fakultách architektury.