Přeskočit na obsah

Sdělení ČKA stavebním úřadům k prokazování oprávnění k výkonu profese (březen 2007)

Vytvořeno
24. 3. 2023
Aktualizováno
24. 3. 2023
Štítky
výkon povolání, autorizační razítko

Dotaz

V praxi stavebních úřadů se opakovaně vyskytují požadavky na prokazování autorizačního oprávnění dokládáním kopie Osvědčení o autorizaci. Tento požadavek je jednak nad rámec zákona o výkonu povolání, stavebního zákona a správního řádu, současně je však třeba si uvědomit, že doložení takové kopie nic neprokazuje, neboť sice dokládá, že dotyčné osobě byla autorizace kdysi udělena, v žádném případě však neprokazuje, zda autorizační oprávnění trvá do doby podání dokumentace. Tento postup proto nezabrání některým autorizovaným osobám předkládat dokumentaci opatřenou autorizačním razítkem, ačkoliv byly disciplinárně potrestány a nesmí profesní praxi vykonávat.

Odpověď

Pro účely úřední jsou všechny autorizované osoby vykonávající činnost podle § 158 až 160 sta-vebního zákona a § 13 zákona o výkonu povolání povinny označovat veškeré dokumenty předkládané k projednání za účelem úředním vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka s malým státním znakem České republiky, s uvedením jména autorizované osoby, číslem, pod kterým je vedena na seznamu autorizovaných osob příslušné komory, označením druhu, oboru nebo specializace, pro kterou jí byla autorizace udělena. Dokumenty opatřené autorizač-ním razítkem a vlastnoručním podpisem musí být jednoznačně identifikovatelné v prostoru a čase (místo stavby, klient, stavebník, datum odevzdání apod.) a souvztažné k příslušnému chronologicky vedenému zápisu v deníku autorizované osoby, který je tato osoba povinna vést. V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 zákona o výkonu povolání jsou takto označené dokumenty pro účely úřední veřejnými listinami.

Tento průkaz odborné způsobilosti autorizované osoby a jejího oprávnění vykonávat samostatně profesní praxi postačuje a požadavek na dokládání autorizace ověřenou či neověřenou kopií autorizačního oprávnění je nadbytečný a nezákonný, neboť je v rozporu s ustanovením § 4 stavebního zákona, jakož i s ustanovením § 2 až 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. V případě pochybností je možno ověřit autorizaci nahlédnutím do seznamu autorizovaných osob vedeného příslušnou komorou. Seznamy jsou dálkově přístupné na internetových stránkách www.cka.cz, popřípadě www.ckait.cz.

ODŮVODNĚNÍ:

Základní působnost architektů a inženýrů (autorizovaných, popřípadě osob) je stanovena v § 158 až § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Přesnější rozsah a obsah oprávnění autorizovaných osob je stanoven pro autorizované architekty § 12, 13 a 17 zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, resp. § 18 pro autorizované inženýry a § 19 pro autorizované techniky a příslušných autorizačních řádů obou profesních komor. Celkový rozsah odpovědnosti uvádí § 159 odst. 2 stavebního zákona, z něhož plyne, že architekt (autor projektu) odpovídá za „... správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace...“. Pro projektanta s autorizací udělenou podle zákona o výkonu povolání vyplývá z § 13 odst. 3 tohoto zákona povinnost opatřovat dokumenty související s výkonem jeho činnosti (tzn. též projektovou dokumentaci předkládanou k územnímu a stavebnímu řízení) vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky, svým jménem, číslem, pod nímž je zapsán v seznamu autorizovaných osob vedeném komorou a vyznačeným oborem, popř. specializací. Je-li projektant oprávněn zpracovat dokumentaci komplexně, podepíše a orazítkuje všechny její dílčí části; zpracuje-li však určitou dílčí část dokumentace (např. požárněbezpečnostní řešení) další oprávněný projektant (§ 159 odst. 3 stavebního zákona), musí ji tento přizvaný zpracovatel podepsat a orazítkovat, čímž potvrzuje odpovědnost za její správnost, úplnost a proveditelnost, neboť „odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena“.

Označeny musí být
- územněplánovací podklady a dokumentace (zásady územního rozvoje /krajů/, územní plány obcí a regulační plány);
- dokumentace pro územní řízení, zjednodušené územní řízení a územní souhlas;
- dokumentace pro ohlášení stavby a stavební řízení (stavební povolení, změna stavby před dokončením, změna v užívání stavby);
- dokumentace pro provedení stavby;
- dokumentace nezbytných úprav nařízených stavebním úřadem;
- dokumentace k řízení o odstranění stavby;
- dokumentace k řízení o vyvlastnění, je-li vedeno samostatně;
- statický a dynamický výpočet konstrukcí stavby;
- zpráva o průzkumu stavby;
- zpráva o zkoušení a diagnostice stavby;
- prohlášení autorizované osoby o zajištění odborného vedení stavby v těch případech, kdy stavbu provádí pro sebe stavebník sám svépomocí;
- vyznačení autorizované osoby ve stavebním deníku, která je odpovědná za vedení realizace stavby při zahájení, přerušení a při ukončení činnosti na stavbě;
- záznamy ve stavebním deníku mající konstitutivní charakter, to jest dotýkající se úprav nebo změn projektové dokumentace;
- popřípadě dokumentace nebo její část určená pro správní řízení s nimi spojená.

Označovány mohou být
- posudky a odborná stanoviska mající povahu úřední listiny, včetně zápisů do stavebního deníku;
- dokumenty, v nichž autorizovaná osoba prezentuje vlastní kvalifikaci – autorizaci ve vztahu ke klientovi, státu nebo komoře (nevztahuje se na korespondenci).

Autorizovaná osoba není oprávněna označovat otiskem autorizačního razítka dokumenty, které
- prokazatelně nevypracovala nebo nad jejichž vypracováním nevykonávala účinný do-hled;
- předkládá pro účely úřední v době, po kterou je jí pozastavena autorizace.

Věcně a místně příslušné orgány státní správy a samosprávy jsou případně povinny ověřit pravdivost a věrohodnost údajů o autorizaci. V případě pochybností jsou povinny ověřit pravdivost a věrohodnost údajů dotazem k příslušné komoře, na jejíchž seznamech je autorizovaná osoba vedena.

Pro akceptovaný způsob označování speciální části projektové dokumentace vypracované architektem a specialistou jakožto osobou neautorizovanou a osobou autorizovanou platí následující postupy:
- v případě speciální části dokumentace vypracované autorizovaným architektem samým se do příslušného záhlaví dokumentace podepíše autorizovaný architekt a otiskne k to-muto svému podpisu autorizační razítko;
- v případě speciální části dokumentace vypracované autorizovanou osobou se do příslušného záhlaví dokumentace podepíše autorizovaná osoba a otiskne k tomuto svému podpisu autorizační razítko;
- v případě dokumentace vypracované neautorizovanou osobou se podepíše do příslušného záhlaví speciální části dokumentace osoba neautorizovaná, která tuto speciální část vypracovala, a vedle jejího podpisu otiskne své autorizační razítko nositel zakázky – autorizovaný architekt.

Smyslem a účelem tohoto přístupu je jednak nerozmělňovat osobní odpovědnost autorizovaných osob vůči klientům, jednak umožnit výkon profese osobám neautorizovaným, avšak profesně způsobilým, pokud vypracovávají speciální část dokumentace pod vedením autorizované osoby. Přiměřeně platí tyto závěry v oboru pozemní stavby i pro autorizované inženýry sdružené v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Autorizovanému architektovi nelze upřít možnost vypracovávat dílčí části plánovací nebo projektové dokumentace, tvořící standardní součást plánu nebo projektu pro obor, pro který byl autorizován; v případě územního plánování prakticky v celém rozsahu stanoveném stavebním zákonem. Z toho možno dovodit naopak, že za takovou součást se nepovažuje pouze stavba, pro niž autorizován není, to jest která není standardní součástí projektu stavby pozemní – rozsáhlé samostatné vodní dílo, rozsáhlá samostatná stavba dopravní, nikoli však vodovodní přípojka nebo čistička u rodinného domu, účelová komunikace pro přístup ke stavbě a podobně. Rozhodným znakem pro odlišení, zda a do jaké míry se jedná o speciální stavby, je rozsah těchto staveb a jejich samostatnost nebo podstatná převaha v rámci zadané zakázky!

Sdělení ČKA je vydáno na základě opakujících se požadavků stavebních úřadů na prokazování profesního oprávnění k výkonu profese nesprávným způsobem. Stavební úřad je povinen ověřit v příslušném správním řízení oprávnění autorizovaných osob; toto oprávnění se prokazuje otiskem autorizačního razítka na dokumentaci touto osobou vypracovanou. Otiskem autorizačního razítka se tato dokumentace stává pro účely veřejnoprávního projednání v příslušném správním řízení veřejnou listinou. Má-li stavební úřad pochybnost, ověří oprávnění autorizované nebo registrované osoby nahlédnutím do seznamu autorizovaných osob nebo registrovaných osob usazených či hostujících vedeného Českou komorou architektů. V případě pochybností se stavební úřad dotáže správce seznamu, to jest České komory architektů.
V poslední době se vyskytly případy autorizovaných osob, kterým byla pravomocně odňata autorizace, a nejsou tudíž oprávněny k samostatnému výkonu profese. Některé z těchto osob v rozporu se zákonem neodevzdaly autorizační osvědčení a autorizační razítko a nadále označují dokumentaci pro účely veřejnoprávního projednání, čímž se dopouštějí vážného porušení zákona. Relevantní informaci o výkonu profese poskytuje správce seznamu, u něhož jsou tyto údaje dálkově přístupné na příslušných stránkách, a to www.cka.cc; v případě pochybností lze telefonicky vznést dotaz ke Kanceláři České komory architektů.

Nesprávnou správní praxí, která je v rozporu s ustanovením § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 69/2007 Sb., v souběhu s ustanovením § 2 až 8 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je požadavek na prokázání profesního oprávnění doložením ověřené či neověřené kopie Osvědčení o autorizaci, neboť se jedná o doložení udělení autorizace v minulosti, neprokazující však její trvání v době podání dokumentace. Veškeré aktuální relevantní údaje o těchto osobách jsou uvedeny ve shora citovaných seznamech s dálkovým přístupem bez omezení.


Ing. arch. Dalibor Borák,
předseda České komory architektů

JUDr. PhDr. Jiří Plos,
sekretář České komory architektů

V Praze dne 20. července 2007