Přeskočit na obsah

Souhlas předchozího architekta k zásahu do jeho díla

Vytvořeno
24. 3. 2023
Aktualizováno
24. 3. 2023
Štítky
autorská práva, převzetí zakázky

Dotaz

Žádost investora o zpracování projektové dokumentace na stupni pro provedení stavby pro účely výběrového řízení na dodavatele stavby.

Odpověď

Investor se na nás obrátil se žádostí o zpracování projektové dokumentace na stupni pro provedení stavby pro účely výběrového řízení na dodavatele stavby. Dokumentace pro stavební povolení je již zpracována autorizovanou osobou (architektem). Investor však zřejmě není s jeho prací, přístupem a kvalitou projektu plně spokojen. Přirozeně hledá možnou alternativu, jak dál. Vzhledem k dosavadním dobrým zkušenostem s prací naší projekční kanceláře nás v uvedené věci oslovil. Je si však vědom existence autorských práv, a proto chce zmiňovanou věc vyřešit čestným a korektním způsobem vůči všem zúčastněným. Chci se tedy zeptat, jak máme postupovat v uvedené věci, případně co by měl udělat investor (objednatel dokumentace) v této fázi vývoje zakázky?

Taková situace mezi klientem a architektem může nepochybně nastat. Nelze jistě vymáhat na obou smluvních stranách spolupráci proti jejich vůli. Často ale tento případ nastává, vyhledává-li klient někoho levnějšího, aby „ušetřil“. Aby bylo možno odlišit oba tyto případy, stanovila komora valnou hromadou v § 26 Profesního a etického řádu, jaké kroky musí obě strany učinit. Zde se zřejmě jedná o pokračování v zakázce, to znamená o zásah do autorského díla. Na tento případ se vztahuje odstavec 3. Pokud by neshody mezi oběma předchozími smluvními partnery byly způsobeny výlučně neodpovědným konáním původního architekta, pak by bylo možno aplikovat ustanovení § 26 odst. 1 poslední větu, která zakazuje architektům zneužívat autorských práv proti zájmům klientovým (například záměrným zdržováním nebo opuštěním díla a podobně). V tomto případě by tudíž měla být splněna podmínka souhlasu předchozího architekta k zásahu do jeho díla – dokumentace pro provedení stavby a pro výběr dodavatele se autorských práv prakticky vždy dotýká, protože i v těchto fázích lze v určitém rozsahu toto dílo měnit – ba je to dokonce nutné, obdobně jako při provádění díla v rámci autorského dozoru. Právě tyto skutečnosti vedly mimo jiné k tomu, že nový stavební zákon uvádí dokumentaci pro provedení stavby mezi vybranými činnostmi ve výstavbě. Je na individuálním posouzení a odpovědnosti a rozhodnutí, zda jsou splněny podmínky stanovené ve shora citovaném ustanovení § 26 odst. 3 PEŘ. Při pochybnostech jednejte s kolegou a ověřte si klientova tvrzení. V mnoha případech se nastupujícímu architektovi stane totéž – jen o něco později.