Přeskočit na obsah

Zadavatelé nutí architekty vzdát se autorských práv (březen 2007)

Vytvořeno
24. 3. 2023
Aktualizováno
24. 3. 2023
Štítky
autorská práva, licence, veřejná zakázka

Dotaz

V procesu uzavírání smluv o dílo na zhotovení projektové dokumentace přicházejí objednatelé, zejména ti, kteří zajišťují přípravu a realizaci staveb opakovaně jako předmět podnikání (developeři), stále častěji s návrhy ustanovení o autorských právech, ve kterých požadují, aby na ně byla převedena nejen práva k užití projektu v rámci konkrétní stavby, ale veškerá práva, zejména právo s projektem nakládat a měnit jej tak, jako by byli jeho autory.

Odpověď

PŘÍKLAD USTANOVENÍ VE SMLOUVĚ
Jako příklad představujeme následující ustanovení, kterým objednatel podmiňuje uzavření smlouvy o dílo, resp. zadání zakázky:

„– Projektant (zhotovitel) tímto poskytuje OBJEDNATELI svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní licenci k užití Projektové dokumentace (tj. Projektové dokumentace v rozsahu článku 2) a poskytuje OBJEDNATELI oprávnění k výkonu práva jakkoliv v maximální míře dovolené právními předpisy, avšak s teritoriálním omezením na katastrálním území realizace Projektu, užívat Projektovou dokumentaci k výstavbě Projektu podle této Projektové dokumentace, pořizování kopií, provádění změn, doplňků a/nebo úprav Projektové dokumentace (či jakékoliv jejich části), včetně jejích rozmnoženin, pro jakékoliv účely, včetně provádění změn a úprav pro účely jakýchkoliv řízení vedených ohledně výstavby Projektu.

– OBJEDNATEL je jakožto nabyvatel Licence oprávněn upravovat či měnit v rozsahu Licence Projektovou dokumentaci bez předchozího svolení Projektanta jakožto poskytovatele Licence, resp. autora Projektové dokumentace. OBJEDNATEL je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté Licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté Licence na třetí osobu, s čímž Projektant jakožto poskytovatel Licence tímto vyslovuje svůj souhlas. Licence bude poskytnuta na dobu trvání majetkových práv Projektanta, resp. autora ve smyslu ust. § 27 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.“

Z AUTORSKÉHO ZÁKONA
Navrhované ustanovení, zejména pokud jde o požadované oprávnění objednatele dílo bez předchozího souhlasu autora měnit a upravovat, se opírá o ustanovení § 11 odst. 3 a § 51 autorského zákona (zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským v platném znění):

§ 11 odst. 3
„Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li tento zákon jinak. Je-li dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít způsobem snižujícím hodnotu díla. Autor má právo na dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou (autorský dohled), nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho užití jinak anebo nelze-li po uživateli spravedlivě požadovat, aby autorovi výkon práva na autorský dohled umožnil.“

§ 51
„Omezení nabyvatele licence
Nabyvatel nesmí upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora, ledaže bylo sjednáno jinak nebo jde-li o takovou úpravu či jinou změnu díla nebo jeho názvu, u které lze spravedlivě očekávat, že by k ní autor vzhledem k okolnostem užití svolil; ani v takovém případě nabyvatel nesmí dílo nebo jeho název změnit, pokud si autor svolení vyhradil i pro tyto změny a nabyvateli je taková výhrada známa. To platí obdobně i pro spojení díla s jiným dílem, jakož i při zařazení díla do díla souborného.“

PŘEDEM DANÝ SOUHLAS SE ZÁSAHY DO DÍLA JE NEPLATNÝ
Objednatel ve shora uvedeném návrhu na ustanovení smlouvy o autorských právech zřejmě vychází ze soukromoprávní povahy autorského zákona a široké smluvní volnosti, kterou tento zákon umožňuje. V intencích této smluvní volnosti požaduje, aby se autor svého práva na nedotknutelnost díla vzdal a dal, bez bližšího určení a omezení (personálního a věcného), předem souhlas se zásahy a prováděním změn díla (generální souhlas). Nehledě na to, že takovýto souhlas ve svých důsledcích prakticky znamená autorovu rezignaci na autorství jako takové, jeho akceptace není a nemůže být slučitelná s veřejnoprávní povahou výstavby, jejíž nedílnou součástí je dokumentace autorizovaná k tomu oprávněnou osobou (autorem). Architekt jako zhotovitel dokumentace v rámci výstavby za dokumentaci ručí, přičemž jeho odpovědnost nelze omezit. Předem daný souhlas s konkrétně neurčenými změnami je tudíž v rozporu s jeho postavením ve výstavbě a ve smyslu ustanovení § 39 občanského zákoníku je takovýto právní úkon pro rozpor se zákonem neplatný. Navíc vynucování akceptace tohoto ustanovení uzavřením smlouvy na zhotovení dokumentace je ze strany objednatele jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy.

ZMĚNA DOKUMENTACE JEN SE SOUHLASEM AUTORA
Z uvedeného vyplývá, že požadavek na udělení generálního souhlasu s předem neurčenými a nedefinovanými změnami projektu nelze ze strany architekta jako jeho zhotovitele akceptovat, a to nejen z důvodu jeho práva na autorství, ale i z důvodu jeho odpovědnosti, kterou jako k tomu oprávněný (autorizovaný) zhotovitel má. Změna či úprava dokumentace, ze které vychází veřejnoprávní rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas), musí být jednoznačně definována a určena a k její aplikaci do projektu nemůže dojít bez souhlasu autora projektu, přičemž se tak může stát pouze na základě kvalifikovaného řízení (např. změna stavby před dokončením).

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
Pokud jde o licenci, stejně tak, jako je uvedeno shora, lze sjednat souhlas pouze s konkrétní, určitou změnou. Oprávnění objednatele dílo užít je obsaženo ve smlouvě o dílo (smlouvě na zhotovení projektu) a jeho obsahem je oprávnění užít autorské dílo (projekt) v rámci přípravy a realizace konkrétní stavby. Další způsoby užití, se kterými je zpravidla spojena autorova odměna, je třeba dohodnout rovněž konkrétně a určitě, včetně stanovení podmínek a odpovědnosti, v licenční smlouvě, případně licenčním ujednání obsaženém ve smlouvě o dílo.

ODPOVĚDNOST PROJEKTANTA
Z uvedeného vyplývá, že akceptaci shora uvedeného ustanovení zhotovitelem projektové dokumentace nelze doporučit a naopak je třeba, s ohledem na postavení autorizované osoby ve výstavbě a její odpovědnosti za zhotovenou dokumentaci, před jeho akceptací varovat. Autorská práva, jejich omezení a ochrana ve výstavbě mají svá specifika, vyplývající z podstaty a charakteru výstavby jako procesu, jehož výsledkem je stavba, s níž je spojena nemalá odpovědnost zhotovitele projektu.

ZE SMLOUVY NA PROJEKT POZEMNÍ STAVBY
Pro úpravu ujednání o autorských právech ve smlouvách na zhotovení dokumentace a projektu pozemní stavby lze v současné době doporučit dále uvedená ustanovení vzorové smlouvy, vypracované Komorou a uveřejněné na jejích internetových stránkách (www.cka.cc – legislativa – vzory smluv). Tato ustanovení vycházejí ze zákonné úpravy autorských práv v jejich aplikaci na podmínky výstavby, jsou vyvážená a respektují jak zájmy a postavení architekta jako autora a osoby odpovědné za projekt, tak objednatele dokumentace jako jejího uživatele.

Autorská práva
1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními zákona o přestupcích, popřípadě trestního zákona.
1.2. POUŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JAKOŽTO AUTORSKÉHO DÍLA
1.2.1. Obě smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace zpracované pro účely této zakázky se řídí jakožto autorské dílo následujícími pravidly:
 originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) jsou a zůstanou vlastnictvím architekta, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Klient si bude moci ponechat řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla. Vyžádá-li si klient zvlášť výrobu modelů či grafických děl a tyto zaplatí, bude si moci jejich originály ponechat;
 plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová určení (specifikace) nemohou být použity bez výslovného svolení architekta pro projektování jiných staveb, než pro které byly zpracovány a klientovi dodány. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení specifikací) je úplné zaplacení všech honorářů architekta, na které mu dle této smlouvy vznikl nárok;
 předkládání či rozšiřování architektových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude považováno za porušení architektových autorských práv ve smyslu publikace díla.
1.2.2. Architekt uděluje klientovi souhlas s užitím autorského díla – projektové dokumentace zpracované pro tuto zakázku – vždy pro příslušnou fázi, pro niž je tato projektová dokumentace zpracována. Použití dokumentace pro kteroukoliv z následujících projektových fází a pro provedení díla je možné pouze s výslovným písemným souhlasem architekta.

1.3. OZNAČOVÁNÍ AUTORSTVÍ
1.3.1. Architekt bude moci na vlastní náklady označit dílo tabulkou nebo jiným vhodným způsobem, umístěnou na příhodné, rozumné, viditelné, pevné části díla.
1.3.2. Architekt bude moci včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během provádění díla bude na viditelném místě díla umístěn poutač se jménem klienta, architekta, dodavatele a základními údaji o stavbě.
1.3.3. Architekt je oprávněn uveřejnit svoje dílo při zachování zájmů klienta a má při uveřejnění právo uvést svoje jméno.

JUDr. Jiří Kadlec