Přeskočit na obsah

Zamezení šíření honorářového řádu (listopad 2013)

Vytvořeno
24. 3. 2023
Aktualizováno
24. 3. 2023
Štítky
honorářový řád, hospodářská soutěž

Dotaz

Vzhledem k tomu, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže považuje schválení Výkonového a honorářového řádu za zakázané a neplatné rozhodnutí sdružení soutěžitelů, které může vést k narušení hospodářské soutěže na trhu služeb, bylo nutno zamezit šíření honorářového řádu ze strany ČKA - odstranit honorářový řád z webových stránek www.cka.cc a zrušit prodej tištěné formy dokumentu Výkony a honoráře. Tématem oceňování projektových prací se ČKA nadále zabývá.

Odpověď

Téma honorářového řádu ČKA již bylo prodiskutováno na dubnovém zasedání valné hromady ČKA v Hradci Králové, kde přednesl výsledky jednání zástupců představenstva ČKA s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže Dalibor Borák. Připomněl, že v roce 2005 byla České komoře autorizovaných inženýrů a techniků udělena pokuta ve výši 500 000 Kč. Vydáváním honorářového řádu porušila tato organizace ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů. Výkonový a honorářový řád, který ČKAIT schválila, byl zakázaným a neplatným rozhodnutím sdružení podnikatelů, které může vést k narušení hospodářské soutěže na trhu služeb poskytovaných autorizovanými inženýry a techniky činnými ve výstavbě. ČKAIT musela provést změny výkonového a honorářového řádu dle požadavků ÚOHS a informovat o nich členy ČKAIT. Více na www.ckait.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prostudoval i dokument Výkony a honoráře distribuovaný ČKA a došel k závěru, že rovněž tento dokument neodpovídá výše uvedenému zákonu. Je nutno odstranit honorářový řád a ponechat pouze výkonový. Doporučené ceníky ale mohou být vydávány jinými subjekty, než jsou profesní organizace.

Všechny dokumenty související s honorářovým řádem se podařilo po jednání se společností RTS umístit na adresu: www.stavebnistandardy.cz

Na tomto portálu je umístěn:
1. program pro výpočet honoráře architekta/inženýra (technika) pro pozemní stavby;
2. standardy výkonů, dokumentace a oceňování architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě:
– územní plánování,
– pozemní, inženýrské a technologické stavby,
– interiérová tvorba;
3. aktualizace hodinových sazeb.

Před umístěním dokumentů na webové stránky došlo k aktualizaci většiny textů. Všichni autorizovaní architekti byli o novém umístění honorářového řádu informováni prostřednictvím hromadného e-mailu koncem července 2007.

Program prezentovaný na www.stavebnistandardy.cz byl po odborné stránce shledán Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků jako vyhovující mezinárodním profesním standardům výkonovým a dokumentačním, v souladu s právními předpisy stanovujícími požadavky na profesní standardy v České republice, zejména s ustanoveními § 158 a 160 stavebního zákona, jeho prováděcích vyhlášek, zákona o výkonu povolání a vnitřních řádů a profesních dokumentů vydaných k jeho provedení způsobilý pro stanovení ceny dohodou.

Představenstvo ČKA v současné době zřídilo pracovní skupinu pro standardy projektových prací a oceňování, která se bude celou problematikou zabývat.

Markéta Pražanová