Přeskočit na obsah

Změny ve vydávání závazných stanovisek DOSS

Vytvořeno
24. 3. 2023
Aktualizováno
24. 3. 2023
Štítky
závazné stanovisko, lhůta, fikce

Dotaz

Odpověď

Na počátku ledna vstoupila v účinnost novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací č. 403/2020 Sb., která novelizuje mj. správní řád (SŘ) a přináší dlouho požadovanou změnu ve vydávání závazných stanovisek DOSS.

Ke změně dochází v § 149 SŘ, kde se stanoví lhůta pro vydání závazného stanoviska v délce 30 dní (lze prodloužit na 60 dní, jde-li o zvlášť složitý případ nebo je nutné ohledání na místě). Navazující novelizace stavebního zákona uvádí, že není-li závazné stanovisko dotčeného orgánu vydáno ve lhůtě pro jeho vydání stanovené správním řádem, považuje se za vydané - souhlasné a bez podmínek. Výjimkou jsou stanoviska EIA a stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny ve významných případech. Do procesu však může vstoupit nadřízený DOSS, vyhodnotí-li, že stanovisko vydané fikcí je v rozporu se zákonem (protože nebyly splněny podmínky pro vydání bezpodmínečného závazného stanoviska). Pak může vydat nové závazné stanovisko, kterým „fiktivní“ závazné souhlasné stanovisko ruší. Nové závazné stanovisko lze vydat do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno. Dle důvodové zprávy se předpokládá, že nastalou fikci stavebník stavebnímu úřadu prokáže například tak, že mu předloží svou podanou žádost o vydání příslušného závazného stanoviska, ze které bude zřejmé, který den byla žádost dotčenému úřadu podána (tj. jaký den je rozhodný pro počátek běhu lhůty, s jejímž marným uplynutím nastává fikce vydání kladného závazného stanoviska). Stavební úřad může neformálním způsobem (např. telefonicky) ověřit, že skutečně dotčený orgán závazné stanovisko nevydal.

Novela přinesla také změny v přezkumu závazných stanovisek. Opět je možné závazné stanovisko přezkoumat samostatně (nejen spolu s vydaným meritorním rozhodnutím) v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku od právní moci meritorního rozhodnutí, rozhodnutí v přezkumném musí být vydáno do 15 měsíců.