Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.

Zvlášť stísněné územní podmínky

Zajímalo by mě, zda existuje nějaký uznaný výklad pojmu „zvlášť stísněné územní podmínky“, který je užitý v § 25 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území a je jím podmíněno snížení odstupů mezi rodinnými domy?

Pojem zvlášť stísněné územní podmínky není definován ani právními předpisy a žádným soudním rozhodnutím, protože je tuto okolnost vždy nutno posuzovat a zdůvodňovat individuálně. Je chápan jako charakteristika konkrétního zastavěného území, kde je nižší odstupová vzdálenost obvyklá (viz např. rozsudek NSS). 

Odůvodnění proč se v daném případě jedná o zvlášť stísněné územní podmínky je třeba popsat stavebnímu úřadu v žádosti o územní rozhodnutí – je přitom třeba zdůvodnit i zvolené území, které se pro posouzení parcely vybírá jako referenční. Konečné slovo má při posouzení stavební úřad.