Přeskočit na obsah

Architektonicko-výtvarná studie stálých expozic a návštěvnického provozu v historické budově Národního muzea po její rekonstrukci

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Popis

Po posouzení dostupných informací ohledně výzvy k podání nabídky ke „Zpracování architektonicko-výtvarné studie stálých expozic a návštěvnického provozu v historické budově Národního muzea po její rekonstrukci“ shledala Česká komora architektů, že se nejedná o regulérní soutěž v souladu se Soutěžním řádem.

Za hlavní nesoulad zadávacích podmínek s platným právem považujeme zejména absenci předem jmenované poroty a absenci cen a odměn. Nezávislá a odborně způsobilá soutěžní porota je nejen jedním z hlavních předpokladů kvalitního rozhodnutí pro daný záměr nejvhodnějšího architektonického řešení s odpovídající mírou prestiže a kredibility takového rozhodnutí, nýbrž je i významnou informací pro účastníky soutěže. Výběr členů soutěžní poroty je významnou informací pro soutěžící, kteří dle jejího složení mnohdy zvažují svoji účast v soutěži (zvažují reálné vyhlídky na úspěch se svým pojetím architektury) a tudíž případně nevynakládají zbytečně finanční prostředky a osobní úsilí na řešení, jehož úspěšnost je velmi nejistá. Nutnost předem známého personálního složení soutěžní poroty vyplývá nejen ze Soutěžního řádu České komory architektů, ale také z mnoha jiných profesních legislativ obdobných organizací v Evropě. Povinnost uvádět členy poroty navíc vyplývá také z Občanského zákoníku, kde se v § 847 jasně praví, že vyhlašovatel „…musí vyhlásit, kdo, v jaké lhůtě a podle jakých měřítek posoudí splnění podmínek soutěže a provede ocenění“.

Zpracování návrhu je jednou z výkonových fází činnosti architekta a jedná se o provedení autorského díla jako hmotně zachyceného jedinečného výsledku tvůrčí duševní činnosti ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Za jeho provedení je z tohoto důvodu nezbytné autorům díla poskytnou patřičné peněžité protiplnění. V opačném případě by ze strany vyhlašovatele výběrového řízení došlo k bezdůvodnému obohacení ve smyslu § 451 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. O cenách a odměnách pojednává § 12 Soutěžního řádu.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko ČKA

Dopis pana generálního ředitele PhDr. Michala Lukeše, Ph.D. ze dne 20. 7. 2010

Odpověď ČKA z 21. 7. 2010