Přeskočit na obsah

Austrálie - spojená expozice klokanů rudých, parma a žlutonohých

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

17. 3. 2011

Popis

Po posouzení dostupných informací k veřejné zakázce malého rozsahu: Austrálie - spojená expozice klokadnů rudých, parma a žlutonohých, kterou vyhlásila Zoologická zahrada hl. m. Prahy, shledala Česká komora architektů, že se jedná o neregulérní architektonickou soutěž.

Komoře bylo sděleno, že porotcům nebyly předloženy soutěžní podmínky ke schválení a oni písemně neodsouhlasili účast v porotě, přitom je v soutěžních podmínkách bodu 15. 1 uveden souhlas mj. členů poroty s podmínkami soutěže. Náhradníky poroty jsou zaměstnanci vyhlašovatele, tedy mezi náhradníky se nenachází žádný nezávislý porotce, přitom v případě nepřítomnosti řádného nezávislého porotce ho může nahradit pouze náhradník nezávislý (rozpor s § 8 (3) SŘ ČKA). Ceny a odměny jsou nízké a neodpovídají požadavkům § 12 Soutěžního řádu ČKA. Zrušit soutěž je možné, ale vyhlašovatel je povinen stanovit podmínky odškodnění účastníků soutěže (rozpor s § 6 Soutěžního řádu ČKA). V zadávací dokumentaci také není popsán postup v případě, že účastník soutěže nesouhlasí s formálním postupem poroty, jakým způsobem lze podat zdůvodněné námitky (rozpor s § 13 Soutěžního řádů ČKA). Absentuje zde informace o publikaci návrhů, zejm. výstavě (umožňuje-li to jejich povaha, návrhy vystaveny být musí, rozpor s § 106 odst. 8 zákona o veřejných zakázkách). Vzhledem ke skutečnosti, že většina soutěžících není ani oceněna, ani odměněna, je forma zveřejnění (publikace) určitou formou „odškodnění“. Zcela chybí také ustanovení o rozsahu oprávnění vyhlašovatele nakládat dále s oceněnými nebo odměněnými soutěžními návrh, způsob ochrany autorských práv, opírající se o celý soubor autorskoprávních předpisů platného práva (rozpor s § 7 odst. 4 písm. k), l) atd.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko