Přeskočit na obsah

Bytový dům Modřanská – Praha 12

Status

Návrh

Regulérnost

Regulérní

Datum rozhodnutí

4. 3. 2020

Popis

Česká komora architektů zaznamenala výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Městské části Praha 12 na zpracování projektové dokumentace s názvem  „Bytový dům Modřanská – Praha 12“. Na zakázku pohlížíme jako na architektonickou soutěž, která ovšem nesplňuje podmínky pro potvrzení o regulérnosti.

Dle § 3 odst. 3 Soutěžního řádu České Komory architektů jsou osoby zapsané do seznamu autorizovaných nebo registrovaných osob vedeného Komorou vyloučeny ze soutěže, které Komora nevydala potvrzení regulérnosti.

Základním dokumentem, podle kterého se řídí příprava a průběh architektonických soutěží, je Soutěžní řád ČKA v aktuálním znění. Hlavní rozpory mezi tímto dokumentem a výzvou jsou tyto:

  • Z textu Výzvy vyplývá, že součástí cenové nabídky má být i architektonická studie včetně vizualizací, jejíž kvalita je hodnotícím kritériem. To z výběrového řízení činí skrytou architektonickou soutěž - viz §1, odst. 4 SŘ ČKA
  • Není zřejmé, kdo a podle jakých kritérií bude návrhy hodnotit (chybí tedy záruka odbornosti poroty)  - viz §8 SŘ ČKA
  • Ceny a odměny pro soutěžící v celkové výši 80.000Kč jsou nedostatečné, odpovídající výše dle Soutěžního řádu ČKA by měla být mezi 415.000-455.000Kč - - viz §12 SŘ ČKA
  • U architektonické soutěže není možné její zrušení v průběhu lhůty bez náhrady soutěžícím -
    viz §6 SŘ ČKA
  • Text Výzvy vůbec neřeší další podstatné parametry férové soutěže – zejména podrobné požadavky na soutěžní návrh a jeho formální náležitosti, způsob řešení rozporů a také otázku autorských práv soutěžících.

Zadavatel byl na skutečnost upozorněn a byl vyzván k nápravě do jednoho týdne. Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá autorizované architekty, aby se soutěže neúčastnili, nedojde-li k nápravě.