Přeskočit na obsah

Výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy Jana Pernera v České Třebové

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

20. 8. 2009

Popis

ČKA po posouzení dostupných informací konstatuje (protože soutěž nese neklamné znaky architektonické soutěže), že soutěž není v souladu se Soutěžním řádem ČKA a velmi pravděpodobně ani s dalšími platnými právními úpravami (občanský zákoník) a je soutěží neregulérní.
Nejzřetelnějším důvodem je, že osoby, které soutěž připravovaly, nepostavily soutěž ani její podmínky dle Soutěžního řádu ČKA, neprojednaly je s příslušnými orgány ČKA a nepožádaly ČKA o ověření podmínek dříve, než soutěž vyhlásily.
Za nejpodstatnější nedostatky vyhlášené soutěže (vedle řady dalších drobnějších opomenutí) považujeme následující skutečnosti:
a) abseci cen a odměn (za provedení autorského díla je nezbytné autorům díla poskytnout patřičné pěněžité protiplnění, neboť v opačném případě by ze strany vyhlašovatele výběrového řízení došlo k bezdůvodnému obohacení ve smyslu  § 451 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
b) porota není rozdělena na závislou a nezávislou část.
Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.