Přeskočit na obsah

Novostavba budovy laserového centra ELI v Dolních Břežanech

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

24. 6. 2009

Popis

Po posouzení dostupných informací k architektonické soutěži na Novostavbu budovy laserového centra ELI v Dolních Břežanech, Česká komora architektů shledala, že se nejedná o regulérní soutěž v souladu se Soutěžním řádem ČKA. Neregulérnost se netýká jenom jednotlivostí, ale ani po opakovaných rozhovorech s vyhlašovatelem se vůbec nepodařilo vykročit na cestu k regulérní soutěži. Za hlavní nesoulad zadávacích podmínek s platným právem považujeme zejména absenci cena a odměn. Vzhledem k tomu, že zpracování návrhu je jednou z výkonových fází činnosti architekta a že se jedná o provedení autorského díla, za jeho provedení je nezbytné autorům díla zaplatit patřičnou finanční odměnu. Další problematickou částí je složení poroty, protože nadpoloviční většina členů poroty musí být nezávislá na vyhlašovateli a orgánech rozhodujících o využití výsledku soutěže a musí mít odbornou kvalifikaci odpovídající předmětu soutěže v zájmu řádného a spravedlivého rozhodování. Soutěžní podmínky obsahují řadu dalších nesrovnalostí: termín 1 měsíc na zhotovení návrhu je příliš krátký, soutěž nelze zrušit bez náhrady za rozpracované návrhy atd.
Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.