Přeskočit na obsah

Nová budova fakulty architektury ČVUT

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

ČVUT

Regulérnost

Regulérní

Popis

Dvoukolová soutěž
V I. kole urbanistická,architektonická soutěž, ideová, veřejná anonymní
V II. Kole urbanistická, architektonická a konstrukční soutěž, projektová, vyzvaná neanonymní

Vyhlašovatel: České vysoké učení technické v Praze

Porotci nezávislí: Prof. Ing. arch. Ivan Reimann, Prof. dipl. arch. Miroslav Šik, Prof. Ing. akad. arch. Emil Přikryl, Ing. arch. Josef Pleskot, Prof. Ing. arch. Miroslav Masák

Porotci závislí: Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, Mgr. Tomáš Chalupa, Mgr. Václav Pícl

Náhradníci Závislí: Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Ing. arch. Bohumil Beránek, Ing. arch. Jan Sedlák

Náhradníci Nezávislí: Ing. arch. Aleš Burian, Ing. arch. Josef Kiszka

Termín konání 1. kola: 25.3.2004 - 8.6.2004
Termín konání 2. kola:do 24.8.2004

Ceny a odměny celkem:3 140 000,- Kč

Udělené ceny a odměny

1. cena - nebyla udělena
2. cena (1,100.000,- Kč)- Ing. arch. L. Ehl, Ing. arch. T. Koumar, prof. Ing. akad. arch. A. Šrámková
3. cena (700.000,- Kč) - HŠH architekti, s.r.o. (členové kolektivu: Ing. arch. P. Burian, Ing. akad. arch. P. Hájek, Ing. arch. T. Hradečný, Ing. arch. S. Kučírková, Ing. akad. arch. J. Sépka; spolupracovník. Ing. J. Kolář)

Odměna (500.000,- Kč) - Ing. acrh. Barbora Jenčková
Odměna (360.000,- Kč)
- ksa + architektura s.r.o (členové kolektivu: David Kopecký, David Kraus, Šárka Kubánková, Pavel Mejtský, Ján Studený, Martin Vojta)
- Marek Chalupa, Milan Jirovec, Štěpán Chalupa, Kamila Venclíková, Martin Rusina, Tomáš Havlíček, Tomáš Straka, Štěpán Valouch
Odměna (280.000,- Kč) - Ing. arch. Michal Bartošek, Ing. arch. Milan Němec
Odměna (200.000,- Kč)
- Markéta Smrčková, Jindřich Starý, Tomáš Starý, Marek Švec
- Helena Sudková, Gottfried Seelos, Jaroslav Trávníček

Citace ze závěrečné zprávy poroty: "Porota se rozhodla neudělit 1. cenu, protože oba oceněné návrhy nenaplnily beze zbytku kritéria hodnocení. Soutěž obecně nevyčerpala všechny podněty a možné polemiky o interpretaci problémů výuky na vysokých školách a konkrétně v oboru architektury. Porota postrádala výrazné alternativy k zaběhanému institucionálnímu systému vysokých škol a tam, kde bylo možné takový záměr sledovat, nedošlo k jeho přesvědčivému naplnění".

Datum uspořádání veřejné výstavy soutěžních návrhů:9.9. (vernisáž pro pozvané hosty), 10. - 19.9.2004 (pro veřejnost), Lapidárium Betlémské kaple v Praze.

Počet odevzdaných návrhů v 1.kole: 39
Počet odevzdaných návrhů ve 2. kole:8

Hodnocení poroty návrhu autorů Ing. arch. L. Ehla, Ing. arch. T. Koumara a prof. Ing. akad. arch. A. Šrámkové:
Novostavba fakulty je koncipována jako sebevědomý solitér, který obsazuje střed daného pozemku. Jasně a přesně definovaný objem zprostředkovává mezi různými městskými prostory a architekturami v jeho bezprostřední blízkosti. Zároveň respektuje širší urbanistické vztahy a existující průhledy a osy. Vynecháním jihozápadní čtvrti objemu vytváří přiměřený a správně orientovaný vstupní prostor.
Koncepce samostatné budovy funguje bez závislosti na vývoji a eventuálních dostavbách stávajících budov ČVUT.
Projekt má jasně organizované půdorysy. Výhodné je přímé přiřazení ateliérů jednotlivým ústavům. Tři dvory osvětlují vnitřní prostory velmi hluboké budovy. Obratnou organizací se přitom podařilo docílit, že se prakticky všechny místnosti orientují navenek. Navržené konstrukční výšky nejsou postačující. Jelikož je počet podlaží a celková výška budovy na horní hranici přiměřenosti, je otázkou, zda bude navržená koncepce fungovat při úpravě konstrukčních výšek.
Různé formáty oken člení fasády, aniž by rušily přísnost architektury. Vztah formátů oken k vnitřním prostorům ale není vždy jasný. Plastické pojednání objemu podporuje silný, sebevědomý výraz budovy. Její architektura odpovídá záměru autorů a nejen "reprezentuje dobu svého vzniku a své poslání", ale vlastní zároveň nadčasovost, která není poplatná současným módním trendům.

cvut_sramkova_1.jpg

cvut_sramkova_2.jpg

Hodnocení poroty návrhu kolektivu autorů HŠH architekti, s.r.o.:
Návrh řeší zástavbu formou pevného městského bloku, respektující většinu regulačních omezení. Pro úvahy o dostavbě celého prostoru mezi Kolejní a Thákurovou volí autor předsazení nižších objemů budov, výrazně potlačujících původní volný koncept dosud realizovaných staveb. Vlastní stavba fakulty je však na této dostavbě nezávislá a může být realizována samostatně.
Sympatický jednoduchý roštový systém, který umožňuje na jedné straně velkou volnost dispozičního řešení a který je v přestaveném návrhu jasně vyjádřen, zároveň skrývá řadu omezení.
- hlavní společenský prostor, tj. hala v přízemí, má konstrukční výšku 3,6 m a při zvoleném velkém rozponu nosných sloupů bude mít minimálně světlou výšku a stěží může plnit autory předpokládanou hlavní společenskou funkci stavby;
- nevhodné oddělení schodišť a výtahů;
- orientačně náročný rošt chodeb bez hierarchizace a respirií;
- obtížné prosvětlení nejnižších pater úzkými átrii může být dále zhoršeno vynášecí konstrukcí jejich zastřešení a je diskutabilní.
Snaha o civilní, téměř průmyslovou estetiku je ve svém minimálním vyjádření abstrahová natolik, že vede k úplnému potlačení hlavního vstupu i jakýchkoli identifikačních znaků stavby a je v této totální formě problematická.

cvut_hsh_1.jpg cvut_hsh_3cb.jpg

Soutěž na mapě