Přeskočit na obsah

Holínské předměstí (Jičín)

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Jičín

Předpokládané ceny a odměny celkem

635 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12. 4. 2024 14:00

Datum vyhlášení soutěže

13. 2. 2024

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

6. 2. 2024

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je zpracování urbanisticko-architektonického návrhu obytné zástavby v lokalitě Holínské Předměstí v rozsahu návrhu umístění staveb v řešeném území, návrhu dopravní a technické infrastruktury, návrhu regulace a stanovení podmínek pro zástavbu (výška a hustota zástavby, typologie staveb). Urbanisticko-architektonický návrh by měl být zpracován v návaznosti a s ohledem na Strategický plán města Jičína a na platný Územní plán Jičín, zvláště s ohledem na schválený rozvoj obytných ploch pod označením 2–BR a ploch zeleně označených 5-Z.

Lokalita se nachází na severozápadním okraji města a má rozlohu cca 16 ha. Řešené území je sevřeno mezi ulicemi Markova a komunikací I/35, na jižní straně navazuje na stávající zástavbu „zahradního města“ v podobě solitérních rodinných domů a na severní straně na zástavbu v katastru obce Kbelnice. Území je aktuálně bez stavebních objektů s výjimkou technické infrastruktury. Část území, vyznačená v podkladu P03, není v majetku města Jičín.

Dvoufázová otevřená projektová urbanisticko-architektinická soutěž.