Přeskočit na obsah

Konverze objektu bývalých městských lázní na knihovnu 21. století

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Předpokládané ceny a odměny celkem

4 200 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

9. 1. 2023 14:00

Datum vyhlášení soutěže

21. 9. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

21. 9. 2022

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko - konstrukčního návrhu konverze objektu bývalých městských lázní v Chomutově včetně dispozičně - provozního návrhu a řešení provazby navazující veřejný prostor s důrazem na:

  • přehodnocení současných vazeb objektu, vytváření nových kontextů veřejných prostor místa, hledání adekvátního zapojení objektu do struktury města
  • architektonicky hodnotné uchopení konverze objektu na knihovnu, která se stane kulturně komunitním centrem města Chomutov;
  • funkční /pro – návštěvnické/ řešení infrastruktury celé budovy v souladu s posledními trendy rozvoje knihoven a s důrazem na dlouhodobou minimalizaci provozních nákladů při maximálním funkčním využití všech prostor objektu;
  • energetickou udržitelnost provozu budovy.

Cílem soutěže je získat optimální a komplexní návrh řešení konverze objektu bývalých městských lázní na moderní knihovnu 21. století, která bude míst dostatek zázemí nejen pro rozvoj své klasické činnosti, ale také kulturních, společenských, kreativních a komunitních aktivit, které vdechnou nejen samotnému objektu, ale také okolnímu parku nový život.

Návrh by měl respektovat soutěžním zadáním definovanou obsahovou náplň tak, aby byly maximálně zajištěny veškeré současné a výhledové funkce knihovny, současně se však musí citlivě vypořádat s hmotovým a konstrukčním řešením objektu, které má své nesporné kvality a reprezentuje architekturu doby svého vzniku.

Návrh by měl komunikovat se svým bezprostředním okolím a respektovat krajinu okolního stávajícího centrálního městského parku a adekvátně se do ní začlenit.

Návrh musí rovněž využít v maximální možné míře obnovitelných zdrojů pro zajištění svých energetických potřeb.

Vybraný návrh řešení se stane podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-konstruční soutěž.

Soutěž na mapě