Přeskočit na obsah

Košice - Hornád, Nové mestské centrum

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Popis

Mesto Košice vyhlasuje verejnú dvojetapovú projektovú urbanistickú súťaž s názvom "Košice - Hornád, Nové mestské centrum".

Predmetom súťaže je návrh reurbanizácie riešeného územia ohraničeného zo severu Rampovou ulicou, zo západu okrajom koľajiska hlavnej železničnej trate, z juhu Palackého ulicou a križovatkou Prešovská – Sečovská vrátane, z východu Prešovskou cestou. Širšie vzťahy budú riešené v rozmedzí určenom potrebou dokumentovania funkčných a kompozičných väzieb, osobitne väzieb na nadradený komunikačný systém, väzieb na existujúce mestské centrum, prvky miestneho územného systému ekologickej stability, nábrežia rieky Hornád, susediacich obytných území pri zohľadnení existujúcich a navrhovaných priehľadov na centrum z prístupových smerov a celkovú priestorovú kompozíciu údolia Hornádu. Celková výmera riešeného územia predstavuje 124 ha.

Účelom tejto súťaže návrhov je výber spracovateľa urbanistickej štúdie riešeného územia v podrobnosti zóny, ktorej výsledok súťaže bude premietnutý do nasledujúcej zákazky. 

Okruh účastníkov:

Účastníkom môže byť iba subjekt - fyzická alebo právnická osoba, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Požaduje sa spôsobilosť na dodanie nadväzujúcej zákazky, vrátane oprávnenia na vyhotovovanie územnoplánovacej dokumentácie.

Účastník musí v riešiteľskom kolektíve v čase podania návrhu do II. Etapy súťaže disponovať minimálne týmito odborne spôsobilými osobami – ktoré budú súčasťou spracovateľského kolektívu :

- autorizovaný krajinný architekt v zmysle §4a ZAA alebo ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka. 

- autorizovaný dopravný inžinier v zmysle §5 ods. 1 písm. 2 ZAA v kategórii 2-1 - dopravné stavby, alebo v podkategórii 4-21 alebo ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 10. december 2021 Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 28. február 2022, 2. jún 2022 Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 16. jún 2022Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 23. jún 2022

Porota:

Predseda:

Ing. arch. Peter Beňuška

Riadni členovia:

prof.Ing.arch. Bohumil Kováč , PhD.
Ing.arch. Michal Chudík , PhD.
Ing. arch. Oleg Haman (CZ)
Jakub Jakubík (FR)
Dipl. Ing. Petr Kropp (CZ)  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Ladislav Kočiš  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing. arch. Jakub Marek
doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D. (CZ)
Ing. Ján Jakubov  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

režijná odmena: 5 000 €
prvá cena: 30 000 €
druhá cena: 20 000 €
tretia cena: 15 000 €