Přeskočit na obsah

Adaptace obchodního domu Máj na Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Popis

Po posouzení dostupných informací k architektonické soutěži na „Adaptaci obchodního domu „Máj“ na Městský úřad Kralupy nad Vltavou“, shledala Česká komora architektů, že se nejedná o regulérní soutěž v souladu se Soutěžním řádem ČKA.
Důvodem je zejména absence předem jmenované soutěžní poroty, což je jeden ze základních atributů řádné architektonické soutěže / soutěže o návrh. Nezávislá a odborně způsobilá soutěžní porota je totiž nejen jedním z hlavních předpokladů kvalitního rozhodnutí pro daný záměr nejvhodnějšího architektonického řešení s odpovídající mírou prestiže a kredibility takového rozhodnutí, nýbrž je i významnou informací pro účastníky soutěže. Výběr členů soutěžní poroty je významnou informací pro soutěžící, kteří dle jejího složení mnohdy zvažují svoji účast v soutěži (zvažují reálné vyhlídky na úspěch se svým pojetím architektury) a tudíž případně nevynakládají zbytečně finanční prostředky a osobní úsilí na řešení, jehož úspěšnost je velmi nejistá.
Správné složení poroty je důležité i pro zadavatele, protože šetří svoje (veřejné) prostředky. Lze totiž očekávat, že do soutěže se po zhlédnutí podmínek soutěže včetně složení poroty přihlásí pouze ti zájemci, jejichž řešení bude ve větší míře konvenovat zadavatelovu zaměření, čímž se snižují režijní náklady s takovou soutěží spojené (menší počet distribuovaných podkladů, nižší náklady na činnost poroty) a zvyšuje se efektivita vynaložených prostředků. Nutnost předem známého personálního složení soutěžní poroty vyplývá nejen ze Soutěžního řádu České komory architektů, ale také z mnoha jiných profesních legislativ obdobných organizací v Evropě. Povinnost uvádět členy poroty navíc vyplývá také z Občanského zákoníku, kde se v § 847 jasně praví, že vyhlašovatel „…musí vyhlásit, kdo, v jaké lhůtě a podle jakých měřítek posoudí splnění podmínek soutěže a provede ocenění“.
Porota má vždy lichý počet členů, v každé porotě musí být zastoupení autorizovaní architekti, popřípadě urbanisté. V zájmu správného posouzení návrhů však musí být nadpoloviční většina členů poroty nezávislá na vyhlašovateli a na orgánech rozhodujících o využití výsledku soutěže a musí mít odbornou kvalifikaci odpovídající předmětu soutěže. Vlastním smyslem činnosti poroty je vedení rozpravy mezi klientem (vyhlašovatelem) a architektem o předmětu soutěže. Porota plní především úlohu zprostředkovatele, který má profesní kvalifikaci (vzdělání) a praxi, tolik potřebnou pro správné posouzení mnohdy náročného řešení předmětu soutěže. Proto jsou členové schopni naslouchat zadavateli zakázky i názorům závislých členů poroty a analyzovat a syntetizovat je do závěru, kterým je hodnocení a ocenění předložených návrhů a doporučení vyhlašovateli, jak dále postupovat při uskutečňování díla. O funkci a složení poroty pojednává § 8 Soutěžního řádu ČKA.
Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.