Přeskočit na obsah

Mestský blok Spartakovská v Trnave

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Datum odevzdání soutěžních návrhů

13. 10. 2022 16:00

Popis

Mesto Trnava vyhlasuje verejnú projektovú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov "Mestský blok Spartakovská v Trnave".

Účelom súťaže je komplexné riešenie mestského bloku v dotyku so sídliskom Družba a zónou rodinných domov v lokalite Vozovka. Zámerom mesta je vytvorenie moderného mestského bloku s kvalitnými verejnými priestormi, udržateľnou dopravnou a technickou infraštruktúrou v súlade s princípmi iniciatívy New European Bauhaus (NEB). Nosnou funkciou bude bývanie, doplnené o materskú školu, prenajímateľné nebytové priestory, doplnkové funkcie a v neposlednom rade silné zastúpenie kvalitnej parkovej zelene.

Zámer musí logicky, urbanisticky a s rešpektom nadviazať na jestvujúcu okolitú zástavbu a plánovaný nadväzujúci bytový komplex Prúdy východne od lokality. Súčasťou bude vybudovanie kvalitných verejných priestorov, prvkov zelenej a modrej infraštruktúry, dopravnej infraštruktúry s dôrazom na udržateľnú mobilitu a technickej infraštruktúry, zohľadňujúcej potreby znižovania uhlíkovej stopy a adaptácie na zmenu klímy.
Projekt má splniť tri základné požiadavky. Prvou je spoločenská požiadavka, pretavená aj do programového vyhlásenia vlády, na rozšírenie možností bývania. Druhou je plnohodnotný návrh modernej materskej škôlky a vhodné riešenie doplnkových prenajímateľných priestorov tak, aby návrh ako celok preukázal dlhodobú uveriteľnú udržateľnosť a synergiu jednotlivých funkcií. Treťou požiadavkou je zásadne zlepšiť kvalitu verejných priestorov v rámci hraníc riešeného územia tak, aby výsledkom bol pozitívny prínos aj pre širšie okolité územie.

Cieľom je výber spracovateľa najlepšieho urbanisticko-architektonického návrhu, ktorý bude dopracovaný do urbanisticko-architektonickej štúdie v zmysle pripomienok poroty a vypisovateľa súťaže. Štúdia bude podkladom pre zmenu Územného plánu mesta, ktorú bude obstarávať mesto Trnava.

Termíny:
Termín vyhlásenia súťaže: 13. júl 2022
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 13. október 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 28. október 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 11. november 2022

Porota:
Riadni členovia:
Ing.arch. Ondrej Horváth (závislý od vyhlasovateľa)
Ing.arch. Juraj Benetin
Ing.arch. Richard Kráľovič
Ing. arch. Soňa Balážová (závislý od vyhlasovateľa)
Prof. Ing. arch. Michal Kohout (CZ)
Náhradníci poroty:
Ing.arch. Peter Purdeš (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Pavol Zibrin

Experti:
Ing. Magdaléna Horňáková
Mgr. Ľuboš Kollár
Ing. Peter Trnka

Ceny:
prvá cena: 15 000 €
druhá cena: 9 000 €
tretia cena: 6 000 €
suma vyhradená na odmeny: 10 500 €

Více informací