Přeskočit na obsah

Zpracování a projednání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na zhotovení stavby Moravian Science Centre Brno

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

1. 12. 2009

Popis

Po posouzení dostupných informací k veřejné zakázce „Zpracování a projednání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na zhotovení stavby Moravian Science Centre Brno“, kterou vyhlásil Jihomoravský kraj, shledala Česká komora architektů, že se jedná o skrytou architektonickou soutěž.
Za hlavní nesoulad s platným právem považujeme zejména absenci předem jmenované poroty. Nezávislá a odborně způsobilá soutěžní porota je nejen jedním z hlavních předpokladů kvalitního rozhodnutí pro daný záměr nejvhodnějšího architektonického řešení s odpovídající mírou prestiže a kredibility takového rozhodnutí, nýbrž je i významnou informací pro účastníky soutěže. Dalším závažným nedostatkem je absence cen a odměn. Zpracování návrhu je jednou z výkonových fází činnosti architekta a jedná se o provedení autorského díla jako hmotně zachyceného jedinečného výsledku tvůrčí duševní činnosti ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Za jeho provedení je z tohoto důvodu nezbytné autorům díla poskytnou patřičné peněžité protiplnění (vzhledem k předmětu řešení je 30 tis. Kč nedostatečných). V opačném případě by ze strany vyhlašovatele výběrového řízení došlo k bezdůvodnému obohacení ve smyslu § 451 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Soutěžní podmínky obsahují řadu dalších nesrovnalostí mj. termín na zhotovení návrhu je příliš krátký, Česká komora architektů nevydává autorizaci pro obor pozemní stavby, jak je uvedeno v požadavcích na účastníky apod.
Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.