Přeskočit na obsah

Národní telemedicínské centrum – FN Olomouc

Národní telemedicínské centrum – FN Olomouc

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Fakultní nemocnice Olomouc

Ceny a odměny celkem

2 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

19. 3. 2015 - 14. 5. 2015

Počet odevzdaných návrhů

9

Více informací

Popis

Jednokolová veřejná projetková architektonická soutěž.

 

Předmětem soutěže byl architektonický návrh rekonstrukce a přístavby objektu budovy F1, F2 na území Fakultní nemocnice Olomouc, zpracovaný tak, aby podával základní představu o funkčním uspořádání rekonstruované budovy, její vnější podobě, funkčním a estetickém zapojení do struktury stávající objektové skladby areálu FNOL. Návrh měl obsahovat provozně dispoziční řešení v půdorysech jednotlivých podlaží s vyznačením navrhovaných stavebních funkcí a s orientačním zákresem zdravotnické /laboratorní/ techniky a vybavení. Měla být navržena koncepce napojení na komunikační a energetickou infrastrukturu a média – budou posouzeny případné dopady na dotčené rozvody a kapacity zařízení /např. trafostanice, náhradní zdroje, mediplyny, apod./. Součástí návrhu měl být propočet nákladů stavebních prací z jednotkových cen objemových ukazatelů a nezdravotnických provozních souborů a schematické znázornění laboratorní /zdravotnické/ techniky a vybavení. Návrh měl také definovat studii energetické soběstačnosti pro vytápění a ohřev vody a další rozsah přípravných prací, průzkumů a specifikovat spolupráci s jinými profesemi při přípravě investiční akce.

 

 

 

1. cena

OK PLAN ARCHITECTS, s.r.o.

Částka 875 000 Kč

Místo_1_OK_a.jpg
Místo_1_OK_b.jpg
Místo_1_OK_c.jpg
Místo_1_OK_d.jpg
Místo_1_OK_e.jpg

1. cena

atelier-r, s.r.o.

Částka 875 000 Kč

Místo_1_ar_a.jpg
Místo_1_ar_b.jpg
Místo_1_ar_c.jpg
Místo_1_ar_d.jpg

Soutěž na mapě